СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                                                   БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА                     Б.АЛТАНСАРНАЙ

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС

2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2022.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                     Орхон

Зорилт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хөрөнгийн хэм-жээ /сая.

төг/ эх үүсвэр

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан

 

 

 

 

 

 

2022 он

 

НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

1.1. ЭРҮҮЛ МЭНД

1.1.1.

 

1.1.1.Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ. /“Алсын хараа-2050”-ийн 2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.1, АЗДҮАХ-1.1.1/

1

Иргэдийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээнд хамруулах “Эрүүл мэндийг дэмжих төв”-ийг байгуулж ажиллуулна.

15.0

 

40-өөс дээш насны 916 иргэдээс 85% буюу 778 иргэн эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулсан.

Элэг, хөх, умайн хүзүүний хорт хавдар, артерийн гипертензи, чихрийн шижингийн эрт илрүүлэг үзлэгт орвол зохих 916 иргэдээс 92% буюу 842 иргэнийг үзлэгт хамруулна.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

1.1.2

1.1.2.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан оношлогоо, эмчилгээний төвийг шинээр байгуулна. /“Алсын хараа 2050”-ийн 2.2.4, ЗГҮАХ-2.1.3, 2.1.11, 2.1.12, АХҮЧ-2.2.6, АЗДҮАХ-1.1.5/

1

Эмнэлгийн стандартад тохирсон техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлнэ.

50.0

 

 

Жил бүр техник хэрэгслийн шинэчлэлт-ийг улсын төсвийн хүрээнд хийсэн.

Шарлалттай нярайг эмчлэх фототерапи аппараттай болно, мэс ажилбарын багаж хэрэгслийг шинэчилнэ.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

1.1.3.

 

1.1.3.Яаралтай тусламжийн чанар үйлчилгээг сайжруулж, иргэдэд хүрч үйлчлэх хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. /“Алсын хараа 2050”-ийн 2.2, ЗГҮАХ-2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2, АЗДҮАХ-1.1.6/

1

Сумын эрүүл мэндийн төвд “Мобайл технологи” нэвтрүүлнэ.

35.0

 

Мобайл ЭХО болон мобайл ЭКГ аппараттай.

Хөнгөлөлттэй үнийн эмийн жорыг Мобайл төхөөрөмжөөр  бичих боломжийг бүрдүүлж Хөдөөгийн нийт 649 хүн амын  60% буюу 389  мобайл ЭХО, ЭКГ аппаратаар үзлэг хийж хөнгөлөлттэй үнийн эмийн жорыг  бичиж үйлчилнэ.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

 

2

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулна.

30.0

 

Яаралтай тусламжийн анхан шатны тоног төхөөрөмж-тэй.

Зүрхний үйл ажиллагааны хяналтын монитор аппараттай болсон байна.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

1.1.4.

1.1.4.Эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношлогоо,  эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог нэвтрүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.1.6, АХҮЧ-2.2.7, АЗДҮАХ-1.1.7/

1

Яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг авто машины парк шинэчлэлийг хэсэгчлэн хийж, эмнэлэгийн үйлчилгээнд жижиг оврын автомашин нэмэгдүүлнэ.

50.0

 

УАЗ-Фургон автомашин-тай

Шатахуун зарцуулалт багатай жижиг оврын автомашинтай болох

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

2

Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн санг нэвтрүүлж, эрт илрүүлэг үзлэг, эргэн дуудах ажиллагааг цахимжуулна.

15.0

 

Эрт илрүүлэг үзлэгийг утсаар холбогдож зохион байгуулдаг.

Зөөврийн компьютерийг 2 оор нэмэгдүүлнэ.

 

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

1.1.5.

1.1.5.Эрүүл мэндийн ажилтны хүний нөөцийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ. /ЗГҮАХ-2.1.9, АЗДҮАХ-1.1.7/

1

“Тасралтгүй суралцагч-ЭМЧ” төслийг хэрэгжүүлж, эмч нарыг  чадавхжуулна.

8.0

 

ЭМТ-ийн дарга, их эмч нар цахимаар магистрт суралцдаг.

Их эмч нар зүрх судасны өвчин, бөөр шээсний замын эмгэгийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдана.

 

 

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

1.1.6.

1.1.6.Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ. /“Алсын хараа-2050”-ийн 2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.1, АЗДҮАХ-1.1.1/

1

“Чадварлаг сувилагч” төслийг хэрэгжүүлж, сувилагч эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнийг чадавхжуулна.

12.0

 

Сувилагч нар тогтмол сургалтад хамрагддаг.

Нөхөн сэргээх чиглэлээр 1 сувилагчийг бэлтгэнэ.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

 

2

Эмч ажилтнуудын ажлын байрны аюулгүй байдал, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.

35.0

 

Эмч, ЭМТ-ийн ажилчдад хоол, унааны зардалд 4.8 сая төгрөг зарцуулсан.

Эмч ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын 2 төрлийн хувцас хэрэгслээр хангана

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

1.2. БОЛОВСРОЛ

1.2.1

1.2.1.Шинээр барих, өргөтгөх замаар цэцэрлэг сургуулийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх замаар хамрагдалтыг 100 хувьд хүргэнэ.

/АЗДҮАХ 1.3.2/

1

Орхон сумын төв цэцэрлэгт өргөтгөл хийж  240  хүүхдийн хүчин чадалтай болгоно. 

1 600

 

Төсөв зураг хийгдсэн.

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих ажлыг дуусгаж ашиглалтад оруулна.

 

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

Энхтал багийн Бүрэнтолгой хэсэгт байнгын ажиллагаатай цэцэрлэгийн байр барьж ашиглалтад оруулна.

 

Зуны улиралд гэр цэцэрлэг ажилдаг

Шаардагдах хөрөнгийг эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ

 

 

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

1.2.2

1.2.2. Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн орчныг сайжруулах, багш нарын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг сайжруулах төсөл хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 2.1.3, ЗГҮАХ-2.3.8, АХҮЧ-2.1.2, 2.1.3

АЗДҮАХ 1.3.3/

1.2.1.Шинээр барих, өргөтгөх замаар цэцэрлэг сургуулийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх замаар хамрагдалтыг 100 хувьд хүргэнэ.

/АЗДҮАХ 1.3.2/

1

“Гоё сургууль”, Гоё цэцэрлэг хөтөлбөрт хамрагдан гадна дотор орчныг тохижуулна.

440.0

 

Сургууль цэцэрлэгийн цонхыг вакумжуулж шал сольсон. Урсгал засварыг жил бүр хэсэгчлэн хийдэг

Шаардагдах хөрөнгийг эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ.

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч, ЕБС-ийн захирал

2

 

"Чадварлаг багш" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

-

Багшийн хөгжил дэд хөтөлбөр-ийн хүрээнд цэцэрлэгийн 7, сургуулийн 24 багш хамрагдсан

Сургууль цэцэрлэгийн дуу хөгжмийн багшийг дагалдуулан сургаж төгөлдөр хуур, ёочин хөгжим тоглуулж сургана.

 

 

 

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч, ЕБС-ийн захирал

3

 

 

“Дархан 444” арга хэмжээг хэрэгжүүлж эцэг эх багш сурагчдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.

-

Хичээллэх сар бүрийн 4 дэхь 7 хоногийн 4 дэх өдөр эцэг эхэд чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулдаг

Хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоо сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг  зохион байгуулна.

 

 

 

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч, ЕБС-ийн захирал

1.3. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

1.3.1

1.3.1. Өрхийн амьжиргааны 

төвшин тогтоох судалгааг үндэслэж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулна. 

/Алсын хараа-2050-ийн 2.3, МУХҮЧ-2.6.2, ЗГҮАХ-2.5.7, АХҮЧ-3.1, /АЗҮАХ 1.5.

1

“Халамжаас хөдөлмөрт” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

-

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чиглэлээр 170 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн.

Ажлын байраа хадгалсан, шинэ ажлын байр бий болгосон ажил олгогчид дэмжлэг үзүүлнэ

 

ХЭХАХМ

1.3.2

1.3.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, иргэн, ахмад настан, зорилтот бүлгийн иргэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, гэр бүлийн бичил бизнесийг дэмжиж, хөгжүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 2.3.1, ЗГҮАХ-2.5.9, АЗДҮАХ 1.5.2/

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд аж ахуй эрхлэхэд нь зориулж санхүүгийн дэмжлэг олгоно.

 

 

 

 

160.0

 

6 иргэнийг 17 сая төгрөгийн хөнгөлөлт-тэй зээлд хамруулсан.

 

 

20 иргэнд дэмжлэг үзүүлсэн байна.

 

ХЭХАХМ

1.3.3

1.3.3. Хүүхдийн хөгжил, авьяас, ур чадвар, техник сэтгэлгээ, төлөвшлийг дэмжихэд эцэг, эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 1.2.1, МУХҮЧ-2.3.2, АХҮЧ-2.3.1/

1

Хүүхдийн  хүмүүжил, төлөвшилд үндэсний өв уламжлал, урлаг соёлоор дамжуулан эерэгээр нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулна.

 

300.0

500 хүүхэд, 650 эцэг, .эх

“Сорофан сампин”-ийн дугүйлан хичээллүүлнэ.

 

ГБХЗХМ

1.4. СОЁЛ, УРЛАГ

1.4.1

1.4.1. Соёл, урлагийн байгууллагын хөгжлийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 1.1.5, ЗГҮАХ-2.6.2, АЗДҮАХ 1.6.1/

 

 

 

1

 

Сумдын Соёлын төвийн материалаг баазыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангана

65.0

 

Явуулын тайз болон Чанга яригч төхөөрөмж байхгүй.

Явуулын тайзтай болно

 

Соёлын төвийн эрхлэгч

 

2

 

 

 

Орхон сумын Соёлын төвийн барилгын 2 давхарт их засвар хийж ашиглалтад оруулна.

134.0

 

2020 онд спорт зааланд их засвар хийсэн.

Шаардагдах хөрөнгийг эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн байна

 

 

 

Соёлын төвийн эрхлэгч

 

3

Орон нутаг судлах танхимыг өргөтгөнө

 

Соёлын төвд орон нутгийн судлах танхим байгуулсан.

Орон нутаг судлах танхимын өрөө тасалгаанд засвар хийнэ.

 

 

 

Соёлын төвийн эрхлэгч

 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

2.1. САНХҮҮ ТӨСВИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

 

 

2.1.1

 

 

2.1.1. Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

1

 

 

 

2.1.1.1. Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн тайлан хүлээн авалт, баталгаажуулалтын төвшинг 90-аас доошгүй хувьд хүргэнэ.

2.0

2019 оны санхүүгийн тайлан хүлээн авалт 80 хувь

Санхүүгийн тайлан хүлээн авалт 84 хувьд хүрсэн байна

Санхүүгийн албаны дарга

2.1.2

Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

/ЗГҮАХ 3.1.4 АХҮЧ-4.6.1, 4.6.2/

 

1

Төсөв санхүүгийн нэгдсэн цахим систем нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, үр ашигтай болгон төсвийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод, хэмнэлттэй зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ 3.1.12/

 

4.0

Шилэн дансны мэдээллийн үнэн зөв байдал 90%

 

Шилэн дансны программд байршуулбал зохих мэдээ, тайлангийн үнэн зөв байдал, хугацаандаа мэдээлсэн төвшинг 95 хувьд хүргэнэ.

Санхүүгийн албаны дарга

2

-

-

Орон нутгийн төсвийн орлогыг бодитой төлөвлөж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жигд ханган биелүүлнэ.

Санхүүгийн албаны дарга

3

-

Хөндлөнгийн хяналт 1 удаа хийсэн

СХС, ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үр дүнг сайжруулна.

Санхүүгийн албаны дарга

2.2. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭР

2.2.1

2.2.1.Гол нэрийн зарим хүнсний 

бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрлэлээр хангана.

1

Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулна.

 

8.0

Хүнсний худалдаа үйлчилгээ эрхлэгдэг 13 ААНБ, төмс, хүнсний ногоо тариалдаг 469 өрх, малчин, мал бүхий 506 өрхтөй

“Органик мал аж ахуй, газар тариалан, зөгийн аж ахуй” хөдөлгөөн өрнүүлнэ

ХЖДҮХАХМ

 

 

2.2.2

 

2.2.2.Атрын IV аяныг хэрэгжүүлж, тариалангийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн хөгжлийг хангаж, бүтээгдэхүүн-ийг экспортлох, боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, таримлын сэлгээ, тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар салбарын бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

 

 

 

 

1

"Орхон-Зоорь, хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлнэ. 

1000.0

 

Зоорь 96 хүлэмж 64 байна.

Төмс, хүнсний ногооны нэгдсэн хашаажуулалтын ашиглалтыг сайжруулж, ус, цахилгааны шугам татах, хашаа хамгаалалтыг иргэдийн оролцоонд тулгуурлан шийдвэрлэнэ.

Засаг даргын орлогч БГТАХМ,

ХЖДҮХАХМ

2

Газар тариаланг эрчимжсэн МАА, ЖДҮ-тэй хослуулан хөгжүүлнэ

-

          ХХААХҮЯ-ны харъяа ХААДС-аас 12 иргэн ПОТОН 504 маркийн тракторыг 2 жилийн хугацаанд эргэн төлөгдөх 50 хувийн хөнгөлөлтөй нөхцөлөөр олгосон.

 

Тэжээлийн ургамал тариалах иргэн, ААНБ-д дэмжлэг үзүүлнэ.

Засаг даргын орлогч БГТАХМ,

Газрын даамал

3

Төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэний тариалалт, дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж нэмэгдүүлэх,  бүтээгдэхүүн дахин боловсруулах талаар гарсан санал санаачилгыг дэмжинэ.

600.0

 

Газар олголт хийгдсэн.

Хүнсний ногоо  хураах дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж нэмэгдүүлэх санал санаачилга гаргасан иргэн ААНБ-д дэмжлэг үзүүлнэ. 

Засаг даргын Орлогч, БГТАХМ

 

 

 

 

2.2.3.

2.2.3. Мал аж ахуй, туслах аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, махны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

/АХҮЧ-4.1.5/

1

Эрчимжсэн МАА-г дэмжиж, малын ашиг шим, үүлдэр угсааг сайжруулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ

27.0

Мал эмнэлгийн нэгжид 1 хашаатай, ашиглах хугацаа дуусч байгаа

 

Өндөр ашиг шимт мах сүүний чиглэлийн үүлдрийн үхэр, хонины аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

МААҮТММҮБАХМ

ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

3.1. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОДЛОГО

3.1.1

3.1.1.Хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг, тогтвортой засаглал бүхий цахим технологид суурилсан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд шилжиж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн түншлэлд тулгуурласан төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. /аймгийн Үндсэн чиглэл/

1

Цахим технологид суурилсан төрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлж, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

5.0

ABLE программ ашигладаг

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэж, шийдвэрлэлтийн явц, хэрэгжилтийг цахимаар хянана.

ЗДТГ-ын дарга

2

Төрийн албан хаагчдыг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран сурч хөгжих орчныг бүрдүүлж, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэн, тогтвор суурьшилтай ажиллуулна.

25.0

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр 2020 онд баталсан

Удирдлагын академийн багц сургалтад үе шаттай хамруулна

 

ЗДТГ-ын дарга

 

 

 

ХЭЗХМ

3.2. ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

3.2.1

3.2.1.Гамш-гаас хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлнэ

1

Гамшиг эрсдлийн үед ашиглах ашиглах техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангуулах, хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

110.0

Гараж байхгүй

Тусгай зориулалтын дуут дохио засварлах,

БОХУБ

 

 

2

Сумын аюулгүй байдлын нөөцийг жил бүр бүрдүүлэх, нөхөн хангалт хийх замаар байнгын бэлэн байдалд байлгана.

30.0

1000 боодол өвс, 5 тн хивэг бэлтгэсэн.

Өвсний сарайд саравч хийх

БГТХМ

3.3. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО.

3.2.2

3.2.2.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана

 /ЗГҮА-4/

1

3.4.1. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ /ЗГҮАХ-4.3, АХҮЧ-5.4.2/

8.0

Сумын ЗДТГ-аас 2020 оны төлөвлөгөөг 3 зорилт, 2 чиглэлээр 54 арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулна.

ХЭЗХМ

2

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах бодлого баримтлана.

6.0

-

Цагдаагийн хэсгийг шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмжөөр хангана.

ЗДТГ-ын дарга

Цагдаагийн хэсэг

ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

4.1. НОГООН ХӨГЖИЛ

4.1.1.

 4.1.1.Цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаа, дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулж, хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

1

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч аж ахуй нэгж байгууллагын олборлолтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн ажлыг үе шаттай хийлгэнэ

0.4

Жил бүр уурхайн ажил эхлэхээс өмнө ашигласан газрын координат-ын тэмдэгжүү-лэлт хийж хэвшсэн

“Эко жорлон” төслийг хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулна.

Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын дарга,

БОХУБ

 

4.1.2

 

 

 

Байгаль орчны хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог хангана. 

/АХҮЧ-6.2.2/

 

 1

Шинээр байгаль хамгаалах 1 нөхөрлөлийг байгуулж гэрээгээр ойн сан бүхий талбайг хариуцуулан ажиллана

-

2020 оны байдлаар сумын хэмжээнд 3 ойн нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байна.

Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулна.

 

БОХУБ

4.2. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

4.2.1

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлнэ. /АХҮЧ 4.1.9/

 

1

“Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө-2030” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ

-

2 иргэнээс газар авах хүсэлт ирсэн.

Спорт аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ

БОХУБ

4.3. НҮҮРСТӨРӨГЧ БАГАТАЙ , БҮТЭЭМЖТЭЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ НОГООН ХӨГЖИЛ

4.3.1

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, хог дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажлыг эхлүүлнэ. /АХҮЧ-6.3.3/

 1

“Цэвэр хот” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ

20.0

Энхтал багийн хогийн цэгийн хашаажуулах ажлыг хийсэн.

 

Гэр хорооллын айл өрхийн хог татан авах, үнс хадгалах зориулалтын савыг үе шаттай шийдвэрлнэ.

 

БОХУБ, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

ТАВ. БҮС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

5.1. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

5.1.1.

5.1.1. Хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, ажлыг байрыг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн хөгжлийн таатай орчныг бүрдүүлнэ.

1

Хөрөнгө оруулалт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлж, эрх ашгийг хамгаалан дэмжинэ.

 

 

ЗДҮА-ны хөтөлбөрт тусгагдсан.

Суманд цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг үе шаттай хийнэ

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

2

3600 000.0

Шороон зам сайжруулах ажил хийгдэж байсан.

Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ.

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

3

20.0

Урсгал засвар хийх хөрөнгийн эх үүсвэр тусгагдаагүй

Гудамжны гэрэлтүүлэг сайжруулах ажил хийнэ.

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

4

20.0

Зам засвар сайжруулах ажил хийгдсэн.

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Энхтал багийн Засаг дарга

ЗУРГАА. ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО

6.1.1

6.1.1Халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. /ЗГҮАХ-1.1.2.2/

1

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд бүрэн хамруулна.

20.0

2020 оны 10 сард  Сургуулийн насны 50  Цэцэрлгийн насны 2-5 настай 200 хүүхдийг томуугийн вакцинд хамруулсан.

Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад зориулсан санхүүжилтийг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ.

ЭМТ-ийн дарга, ЕБС-ийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгч, НБМ

6.1.2

6.1.2.Халдварт цар тахлын голомт, бусад тусламж үйлчилгээнд ажиллах эмч, эмнэлгийн ажилтан, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн бэлэн байдлыг хангана.

1

Халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг хангана.

60.0

Багш болон сурагч, сургуулийн ажилтныг тогтмол урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ-нд хамруулсан, мөн вакцинжуу-лалт хийгдсэн.

-

Тархвар судлалын заалтаар сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг дархлаажуулалтад хамруулна.

ЭМТ-ийн дарга, ЕБС-ийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгч, НБМ

 

 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                 С.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ 

БОЛОВСРУУЛСАН:

НБМЭРГЭЖИЛТЭН                              О.ДАМДИНСҮРЭН

 

 

 


Нийтлэгдсэн: 2022-01-10 13:05:02