ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

            Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны ЭРХЭМ ЗОРИЛГО нь: Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хүсэл зоригийг нь эрхэмлэн дээдэлж, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг эрчимтэй хөгжүүлэхэд төрийн бодлого, үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.

            “Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2009-2021он)”, “Сумын хөгжлийн хөтөлбөр (2016-2025 он)”, “аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр (2017-2020 он)” нь энэхүү хөтөлбөрийн эх сурвалж мөн.

 

Нэг. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО:Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш, шударга, хүртээмжтэй, нээлттэй, ил тод, шуурхай хүргэнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 1.1 Төрийн бодлогын залгамж чанар, тогтвортой байдал, удирдлагын манлайлал сайжруулна.

1

1

            Төрийн бодлогын  залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангана.

            Төрийн албан хаагчдын сахилага, хариуцлагыг сайжруулах, чадавхижуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

 

Төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар

2

2

            Албан хаагчдын “Үр дүнгийн гэрээ”-ний биелэлтээр урамшуулал, хариуцлага тооцно.

            Үр дүнгийн болон Хөдөлмөрийн гэрээг бүтэн жилээр дүгнэж урамшуулал, хариуцлага тооцно.

Төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар

3

3

            Удирдах албан тушаалтны манлайллыг хөгжүүлнэ.

            Суралцагч байгууллагын манлайлал сургалтад хамруулна.

Төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар

            Зорилт  1.2 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг дээдэлж, бүх шатны төрийн үйлчилгээг иргэдэд шударга, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй, хөнгөн шуурхай хүргэнэ

4

2

            “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээг батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж,  үйл ажиллагааг байнга сайжруулна.

            3, 6, 9, 11 дугээр саруудад 4 удаа зохион байгуулна

ХЗ, ДАХМ

Нийгмийн ажилтан

5

3

            Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015/MNS ISO 9001:2016 стандартад шилжих шилжилтийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх

            Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015/MNS ISO 9001:2016 стандартын сургалтад албан хаагчдыг хамруулж гэрчилгээжүүлнэ.

ЗДТГ-ын дарга

            Зорилт 1.3 Төрийн байгууллагуудын материаллаг баазыг бэхжүүлэх замаар төрийн албан хаагчдын ажиллах орчинг сайжруулна.

6

1

            Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангана.

            Тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлсэн байна.

Төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

7

4

Сумын нэгдсэн архив байгуулах.

 

            Эрх зүйн үндэслэлийг судалж, шаардагдах хөрөнгийн тооцоо судалгаа хийнэ.

 

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

            Зорилт 1.4 Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах, нийгмийн баталгааг хангах замаар төрийн албаны тогтвортой байдлыг хадгална.

8

1

            "Төрийн албан хаагчийн чадавхижуулах сургалт" аймгийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлнэ.

            Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах  сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан  хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

ХЗ, ДАХМ

9

2

            Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

            Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

ХЗ, ДАХМ

            Зорилт 1.5 Иргэдэд үзүүлэх төрийн анхан шатны үйлчилгээг чанаржуулах зорилгоор багийн хөгжлийг дэмжинэ.

10

1

            “Хөтөл баг”-ийн төв байгуулах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргад санал боловсруулж хүргүүлнэ.

Засаг даргын орлогч

            Зорилт 1.6 Төрийн бус байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлнэ.

11

1

            Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа буюу хэрэглэгчийн үнэлгээг мэргэжлийн, хөндлөнгийн төрийн бус байгууллагаар хийлгүүлж, үнэлүүлнэ.

            Өөрийн үнэлгээг 3 удаа, хөндлөнгийн үнэлгээ 1 удаа хийлгэсэн байна.

Нийгмийн ажилтан

 

Хоёр . ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тууштай тэмцэж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх замаар  иргэдийн аюулгүй орчинд тайван амьдрах баталгааг хангана.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 2.1 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, биелэлтэд тавих хяналтыг сайжруулна.

12

1

            Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулна.

            Жилд 2 удаа хяналт хийнэ.

 

ХЗ, ДАХМ

            Зорилт  2.2 “Архигүй Монгол хүн” аймгийн дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

13

1

            “Архигүй Монгол хүн” аймгийн дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн  хэрэгжүүлнэ.

            Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хангагдсан байна.

Цагдаагийн хэсэг, Нийгмийн ажилтан

            Зорилт 2.3 Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж,  гэмт хэргийн гаралтыг бууруулна.

14

1

            Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулна.

            Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг 100% хангана.

Нийгмийн ажилтан

15

2

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  нэгдсэн буюу тусгай арга хэмжээг зохион байгуулна.

            Нэгдсэн буюу тусгай арга хэмжээ 5 удаа зохион байгуулна.

Цагдаагийн хэсэг

Нийгмийн ажилтан

16

3

            Цагдаагийн хэсэгт ашиглагдаж буй УАЗ маркийн автомашинд их засвар хийнэ.

Их засвар хийх хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэнэ.

Цагдаагийн хэсэг

            Зорилт 2.4 Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ.

17

1

            Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулна. .

            Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь хангагдана.

ЗДТГ-ын дарга

 

Гурав. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ

            ЗОРИЛГО: Эдийн засгийн зохистой бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 3.1.2 “Орон сууц” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн,  гэр хороололд “Тохилог хороолол” төслийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

18

1

            82 айлын амины орон сууцны хотхон байгуулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар цэвэр, бохир усны шугам татна.

Засаг даргын орлогч

19

2

            Гэр хороололд “Тохилог хороолол” төслийг боловсруулж батлуулна.

            Тохилог хороолол төслийг батлуулж, хэрэгжилт 60 хувьд хүрсэн байна.

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

20

3

            “Тохилог хороолол” төслийн хүрээнд  гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг сайжруулна.

            Шар дэрс хорооллын гэрэлтүүлгийг сайжруулна.

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

 

 

 

3.2 ДЭД БҮТЭЦ

            ЗОРИЛГО: Сумын хэмжээнд дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлж, хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 3.2.1 Аймгийн хэмжээнд цахилгаан, дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангуулна

21

1

            Цэвэрлэх байгууламж байгуулах ажлыг үе шаттай эхлүүлэх

            Зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

            Зорилт 3.2.3 Сумдын ундны усны эх үүсвэр, төвлөрсөн усан хангамж, ариутгах татуурга, шугам хоолой, цэвэрлэх байгууламжийг шинэчилж, өргөтгөнө.

22

1

            9 дүгээр цэцэрлэгийн цаад талаас ЗДТГ-ын урд худаг  хүртэл бохирын шугам шинэлэх

Шугам бүрэн шинэчлэгдсэн байна

ОНӨААТҮГ-ын дарга

 

            Зорилт 3.2.7 Сумын хатуу хучилттай замыг засварлаж сайжруулна.

23

1

            11 км замын засвар, арчлалт хамгаалалт хийнэ.

            Замын эвдэрсэн хэсэгт нөхөлт хийгдэнэ.

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

24

2

Авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээг нэмэгдүүлнэ.

Урсгал засвар хийгдэнэ

ОНӨААТҮГ-ын дарга

 

Дөрөв. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО:Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр аймгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг экологийн чанартай бүтээгдэхүүнээр хангана.

 

4.1.МАЛ АЖ АХУЙ

            ЗОРИЛГО:4.1.“Орхон-Эрүүл монгол мал” төслийн хүрээнд мал аж ахуйг газар тариалантай зөв хослуулан хөгжүүлснээр бэлчээрийн даацад тохирсон суурин, хагас суурин хэлбэрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн загварт үе шаттайгаар шилжүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 4.1.1 Тахиа, гахай, зөгийн аж ахуйн зэрэг аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

25

1

            Тахиа, гахай, зөгийн аж ахуйн зэрэг аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангуулна.

            Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 100 хувь хэрэгжсэн байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

26

2

            Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоодын үйл ажиллагааг өргөтгөхөд дэмжлэг үзүүлнэ.

            2 аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоонд дэмжлэг үзүүлсэн байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.1.2 Сумын хэмжээнд” Орхон-эрчимжсэн мал аж ахуй” төслийн хүрээнд бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, фермерийн аж ахуйг зохистойгоор хослуулан хөгжүүлнэ.

27

1

          Эрчимжсэн  МАА-н үйлдвэрлэлийн оновчтой хэлбэр, малын төрөл, тоо  хэмжээний  зохистой бүтэц бүхий аж  ахуй бий  болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

            10 малчинд дэмжлэг үзүүлнэ.

БХЖДҮГТХМ

МААҮТҮБХМ

Багийн Засаг дарга

28

2

            Үхэр, бог малыг ээмэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

            2.5 мян.толгой төл ээмэгжүүлсэн байна.

МААҮТҮБХМ

Багийн Засаг дарга

29

3

            Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.

Сумандаа үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.

МААҮТҮБХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.1.3  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний чадавхи, хүртээмжийг сайжруулна.

30

1

            Мал сүргийн 60-аас доошгүй хувийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

            28.0 мянган толгой мал урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

МЭМХАБХМ

Багийн Засаг дарга

 

4.2 ГАЗАР ТАРИАЛАН

ЗОРИЛГО:  4.2. “Орхон- газар шим” төслийн хүрээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 4.2.1 Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, газар тариалангийн техник, технологийн шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

31

1

            Хүнсний ногооны таримлын нэр төрөл сортыг олшруулахад чиглэсэн арга хэмжээг  хэрэгжүүлнэ.

            18-20 нэр төрлийн хүнсний ногоо тариална.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

32

2

            Өрхийн тариалангийн гар ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор бага, дунд оврын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ.

            ХХААЯ-ны тариалан эрхлэгчдийг дэмжих сантай хамтарч ажиллана.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

33

3

            Экспортод чиглэсэн таримал ургамал тариалах ажлыг дэмжинэ.

            Сонирхогч иргэдэд мэдээлэл түгээж, экспортод чиглэсэн таримал ургамал тариалах иргэдийн санаачилгыг дэмжиж тариалангийн зориулалтаар газар олгоно

БХЖДҮГТХМ

Газрын даамал

Зорилт 4.2.2 Үрийн сорт, чанарыг сайжруулах зорилгоор “Дархан үр” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

34

1

            “Дархан үр” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

            Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.2.3 Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор “Бордоо” төслийг хэрэгжүүлнэ.

35

1

            “Бордоо” төслийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

            Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

36

2

Тариалангийн талбайн  төлөв байдал чанарын хянан баталгааг  хийлгэнэ.

            250 га талбайг шинжилгээнд хамруулсан байна.

БХЖДҮГТХМ

Газрын даамал

            Зорилт 4.2.4 Аймгийн хүн амын үр тариа, төмс, хүнсний ногооны хэрэглээг бүрэн хангаж, газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

37

2

            Зоорь, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

            5 иргэнд дэмжлэг үзүүлнэ.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.2.5 Тариалангийн газрыг эдийн засгийн эргэлтэд бүрэн оруулж, үр ашигтай ашиглаж, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний бүртгэл, хяналтыг сайжруулна.

38

1

            “АТАР-60” төслийг хэрэгжүүлнэ.

Техник үйлчилгээ үзүүлэх 1 нэгж байгуулагдсан байна.

Засаг даргын орлогч БХЖДҮГТХМ

Газрын даамал

Багийн Засаг дарга

Зорилт 4.2.6 Өрхийн тариаланг хөгжүүлэх зорилгоор “Ногоон хувьсгал” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

39

1

            Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний өрхийн тариаланг өргөжүүлэн хөгжүүлж, “Ногоон хувьсгал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

            Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хангагдсан байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

40

2

             Жимс, жимсгэний  тариалалт болон нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

            49 га-д хүрсэн байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

 

4.3 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

            ЗОРИЛГО 4.3. Сумын хүн амын хүнсний хэрэгцээг экологийн чанартай бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 4.3.1 “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал” аймгийн дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

41

1

            “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” аймгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

            Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна.

МЭМХАБХМ

42

2

            Хүнсний аюулгүй байдлын мэдээллийн цахим санг бий болгоно.

            Мэдээллийн санд баяжуулалт хийгдсэн байна.

МЭМХАБХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.3.2 Хүнсний ногоог дахин боловсруулах “Орхон кластер” төслийг хэрэгжүүлж, орон нутагт жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлнэ. 

43

1

            “Орхон кластер” төслийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

            “Орхон кластер” боловсруулах үйлдвэрийн төсөл боловсруулна.

Засаг даргын орлогч БХЖДҮГТХМ

            Зорилт 4.3.3 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг   зах зээлд гаргахыг бодлогоор дэмжинэ.

44

1

            Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг  хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих

            3 үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зээлийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлнэ.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

45

2

            “Орхон-ногоо” логистикийн сүлжээ байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

            Сүлжээ байгуулах судалгаа хийнэ. Үзэсгэлэн худалдаанд тариаланчдыг оролцуулах арга хэмжээ зохион байгуулна.

Засаг даргын орлогч БХЖДҮГТХМ

 

Тав. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО: Байгалийн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажлыг   сайжруулж, байгаль орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.


Нийтлэгдсэн: 2019-07-14 09:43:23

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 5.1.1 Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ойн хомсдол, доройтлыг зогсоох, ойг нөхөн сэргээх ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх зүй зохистой тогтвортой ашиглахад чиглэсэн ойн тогтвортой цогц менежментийг бий болгоно.

46

1

            27 га талбайд ойжуулалт хийнэ.

 

            7 га талбайд шинээр ойжуулалт хийнэ.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

47

2

            Ойн сэргээн ургуулалтыг 20 га-д хийнэ

            5 га талбайд сэргээн ургуулалтыг хийж хамгаална.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

48

3

            Ойн менежментийн 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

            Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувь нь хэрэгжсэн байна.

 

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

49

4

            Хамгаалалтын зурвас 20 га-д байгуулна.

 

            5 га хамгаалалтын зурвас байгуулна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

50

5

3 га газарт ногоон байгууламж байгуулна

1 га шинээр ногоон байгууламж байгуулж ургуулсан байна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

            Зорилт 5.1.2 Усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаах, боломжит нөөцийг зүй зохистой, үр ашигтай ашиглах, газар зохион байгуулалт, экосистем, унаган байгалийн тогтвортой байдлыг хангах

51

1