Аймгийн ГБХЗХГ-аас сургалт зохион байгууллаа.

Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд сумын төрийн байгууллагын 48 төрийн албан хаагч, Гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан 30 өрхийн 18 иргэнд, “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга”, “Зан үйлд нөлөөлөх“ зэрэг сэдэвт сургалтыг аймгийн ГБХЗХГ, Цагдаагийн газар хамтран зохион байгууллаа. Мөн Хамтарсан багийн 6 гишүүнийг чадавхижуулах сургалтад хамрууллаа.


Нийтлэгдсэн: 2019-11-16 05:38:10