БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ / Байгууллагын нэр: Орхон сумын Засаг даргын Тамгын газар /

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын
3 дугаар хавсралт

 

 

 


           

Description: E:\0_ХБТТХ_ХШҮ\Аймаг ХШҮ журам\Tender_Tuv_aimag\Tur pictures\ZG_Mongolia_11.jpg

 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/ Байгууллагын нэр: Орхон сумын Засаг даргын Тамгын газар /

 


 

Төлөвлөгөө баталсан:                        Төсвийн Шууд захирагч

ЗДТГ-ын дарга                                     .........................           /С.Дэлгэржаргал/

(албан тушаал)                           (гарын үсэг)

        Тэмдэг                             ...............................

(огноо)

Төлөвлөгөөг хянасан:             Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

Засаг дарга                                      .........................   /Б.Алтансарнай/

 (албан тушаал)                          (гарын үсэг)

        Тэмдэг                             ...............................

 (огноо)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: E:\0_ХБТТХ_ХШҮ\Аймаг ХШҮ журам\Tender_Tuv_aimag\Tur pictures\ZG_Mongolia_11.jpg

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

 

Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг

Зорилтын
тоо

Арга хэмжээний
тоо

1.

Стратеги төлөвлөгөө

1

1

Нийт

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1 Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлага хүсэл зорилгыг эрхэмлэн дээдэлж сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэхэд төрийн бодлого үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

1.1.1        Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг ЧУТ ISO 9001:2010 стандартаас Чанарын менежмент тогтолцоо ISO 9001:2015  стандартад шилжүүлж  гэрчилгээжүүлнэ.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

СХХ 4.2.1.10,     

АЗДҮАХ 1.5.2,

СЭЗНХҮЧ 1.1,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Батлагдсан төсвөөс 6.0 сая төгрөг

Хариуцах нэгж

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

ЧУТ MNS 9001:2010 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Чанарын менежмент тогтолцоо ISO 9001:2015  стандартыг гэрчилгээжүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:   Засаг даргын Тамгын газрын Чанарын гарын авлага боловсруулсан байна.

Жилийн эцэст: Чанарын менежмент тогтолцоо ISO 9001:2015  стандартад бүрэн шилжиж гэрчилгээ авсан байна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1  Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлага хүсэл зорилгыг эрхэмлэн дээдэлж сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэхэд төрийн бодлого үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.”-ийн үр дүн

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

2

1.1.1  Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг ЧУТ ISO 9001:2010 стандартаас Чанарын менежмент тогтолцоо ISO 9001:2015  стандартад шилжүүлж  гэрчилгээжүүлнэ.

Тоо

 Чанарын менежмент тогтолцоо ISO 9001:2015  стандартыг гэрчилгээжүүлсэн байна.

Засаг даргын Тамгын газрын Чанарын гарын авлага боловсруулсан байна.

Чанарын менежмент тогтолцоо ISO 9001:2015  стандартад бүрэн шилжиж гэрчилгээ авсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: E:\0_ХБТТХ_ХШҮ\Аймаг ХШҮ журам\Tender_Tuv_aimag\Tur pictures\ZG_Mongolia_11.jpg

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Үйлчилгээний төрөл

Зорилтын тоо

Арга хэмжээний тоо

1.

Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

2

4

2.

Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ

1

4

3.

Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

3

7

 


 

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

АЖ АХУЙН НЭГЖИД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. “Орхон-Эрүүл монгол мал” төслийн хүрээнд мал аж ахуйг газар тариалантай зөв хослуулан хөгжүүлснээр бэлчээрийн даацад тохирсон суурин, хагас суурин хэлбэрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн загварт үе шаттайгаар шилжүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.1.1 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоодын үйл ажиллагааг өргөтгөхөд дэмжлэг үзүүлнэ.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ 4.1.1.3

СЗДҮАХ 4.1.1.2,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

СХС 20.0 сая төгрөг

Хариуцах нэгж

ХЖДҮХАХМэргэжилтэн

Суурь түвшин

Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2 хоршооны үйл ажиллагааг өргөтгөхөд зориулж 30.0 сая төгрөгийн зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн

Шалгуур үзүүлэлт

3 аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоонд дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:  СХС-аас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл хүлээн авч Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

Жилийн эцэст: 3 ААНБ-д нийт 20.0 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.1.2 Мал сүргийн 60-аас доошгүй хувийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Төрөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого 2.1.6, Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, АЗДҮАХ-ийн 4.1.5,

СЗДҮАХ 4.1.3.1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Улсын болон орон нутгийн төсвөөс 2020 оны гүйцэтгэлээр санхүүжилтийг олгоно.

Хариуцах нэгж

МЭХУБайцаагч

Суурь түвшин

Давхардсан тоогоор 68.9 мянган толгой мал хамруулсан.

Шалгуур үзүүлэлт

28.0 мянган толгой мал урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 13 мянган толгой мал урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

Жилийн эцэст: 15 мянган толгой мал урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.1.3 Эрчимжсэн  МАА-н үйлдвэрлэлийн оновчтой хэлбэр, малын төрөл, тоо  хэмжээний  зохистой бүтэц бүхий аж  ахуй бий  болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.6,

АЗДҮАХ-ийн 4.1.3.14,

СЗДҮАХ-ийн 4.1.2.1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-         

Хариуцах нэгж

МААҮТММҮБХМ

Суурь түвшин

2019 оны эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 12  малчин байна.

Шалгуур үзүүлэлт

10 малчинд дэмжлэг үзүүлнэ.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:  Мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийг туршлага судлах уулзалтад 3 малчин, сургалтад 5 малчин хамруулна.

Жилийн эцэст: Эрчимжсэн МАА эрхлэх чиглэлээр СХС-аас 2 малчинд хөнгөлөлттэй зээл олгоно. Малжуулах хөтөлбөрт 3 иргэн хамруулна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. “Орхон- газар шим” төслийн хүрээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.2.1 Зоорь, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ 4.1.2.1

СЗДҮАХ 4.2.4.1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

СХС –аас 20.0 сая төгрөг

Хариуцах нэгж

ХЖДҮХАХМэргэжилтэн, БТГТХМэргэжилтэн

Суурь түвшин

 2019 онд Зоорийн аж ахуй эрхлэх хүсэлт ирүүлсэн 5 иргэнд сумын Засаг даргын шийдвэрээр 3.2 га газар эзэмшүүлснээс 2 иргэн зоорийн сууриа тавьсан.

СХС-аас 3 иргэнд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд нь зориулж 14.0 сая төгрөг, 2 иргэнд зоорийн аж ахуй эрхлэхэд нь зориулж 15.0 сая төгрөг  зээл олгосон.      

Шалгуур үзүүлэлт

5 иргэнд дэмжлэг үзүүлнэ.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:  2 иргэнд зоорийн аж ахуй эрхлэх зориулалтаар газар олгоно.

Жилийн эцэст:  Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 2 иргэнд, Зоорийн аж ахуй эрхлэх 1 иргэнд зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3.  Сумын хүн амын хүнсний хэрэгцээг экологийн чанартай бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.3.1 Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг  хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ-ийн 3.3.2.5

СЗДҮАХ  4.3.3.1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

 Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

- СХС 10.0 сая төгрөг

- Төслөөс эргэж төлөхгүй нөхцөлөөр олгоно.

Хариуцах нэгж

ХЖДҮХАХМэргэжилтэн

Суурь түвшин

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хөрөнгө оруулалтаар Монгол ногоо  төслийн хүрээнд 37.0 сая,
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар 10.0 сая, нийт 47 сая төгрөгийн хүнсний ногоо дахин боловсруулах цех шинээр  байгуулагдаж нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэл
сэн.

Шалгуур үзүүлэлт

3 үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зээлийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлнэ.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:  СХС-аас 2 үйлдвэр эрхлэгч 10.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Жилийн эцэст: НҮБ-ын SECiM төслөөс 1 үйлдвэр эрхлэгчдэд хүнсний ногоо хатаах тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлнэ.

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.3.2 “Орхон кластер” төслийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗГ-ын 2019 оны 156 дугаар тогтоол,

Сумын хөгжлийн хөтөлбөр 4.2.3.2,

АЗДҮАХ 4.1.2.1, 2

СЗДҮАХ  4.3.2.1,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Японы ядуурлыг бууруулах сангийн хөрөнгөөр Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт

Хариуцах нэгж

БТГТХМ

Суурь түвшин

 70 өрхийг 10 бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулж 5,4 сая төгрөгийн үр олгож тариалалт хийлгэсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Бүтээгдэхүүний чанар сайжирч, нэр төрөл нэмэгдэнэ

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:  Хоршоолсон хэлбэрээр хүнсний ногоо тариалах Мон 9192 төслөөс 10 бүлгийн 70 өрхөд 1 трактор, 7 усалгааны тоног төхөөрөмж, 3 хүлэмж олгоно.

Жилийн эцэст: Хүнсний ногоо хадгалах зоорь, дахин боловсруулах цехийн барилгын ажил эхэлсэн байна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4. Байгалийн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажлыг   сайжруулж, байгаль орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.4.1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч ААНБ-ын олборлолтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн ажлыг үе шаттай хийлгэнэ. Хууль бус олборлох көрчлийг гаргуулахгүй ажиллана.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ  5.1.7,

СЗДҮАХ  5.1.5.1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Хяналт шалгалтын ажилд 60.0 төгрөгийн шатахуун зарцуулна.

Хариуцах нэгж

БОХУБ, Байгаль хамгаалагч

Суурь түвшин

2019 онд Ашиглалтын явцад 2 удаа хяналт шалгалт хийж, тэмдэгжүүлэлт хийсэн. Карьерийн талбайг хашаажуулах, харуул хамгаалалттай болгох талаар сумын Засаг даргын албан тоотоор үүрэг даалгавар өгсөн. 2019 онд ОНО-д түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны орлого 9.0 сая төгрөг төвлөрүүлсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Уул уурхайн ажил эхлэх болон дуусах үед координатын тэмдэгжүүлэлтийг олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа  аж ахуй нэгжид хийнэ. Хяналт шалгалтын жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 100% хангагдана. Татварын орлого биелэгдсэн байна.

Уул уурхайн аж ахуй нэгжийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сумын хэмжээнд 1 бүтээн байгуулалтын ажил төлөвлөж хэрэгжүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Уул уурхайн ажил эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг 1 аж ахуй нэгжид хийж координатын тэмдэгжүүлэлт хийгдсэн байна. Нийгмийн хариуцлагын гэрээг байгуулна.

Жилийн эцэст: Уурхайн ажил дуусах үеийн хяналт шалгалтыг 1 аж ахуй нэгжид хийж тэмдэгжүүлэлт хийгдсэн байна. Шинээр олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлэж байгаа аж ахуй нэгжтэй байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн гэрээ байгуулж ажиллана. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг 100 хувь хангасан байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг хүлээн авсан байна. Татварын орлогын төлөвлөгөө 100 хувь биелсэн байна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5 Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.5.1 Сангуудын болон ААНБ-ын өөрийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ ажлын байрыг  бий болгоно.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ 6.3.2.1,2,3

СЗДҮАХ  6.3.1.1,2,3

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

ХХҮГ-ын төсөл хөтөлбөр 20 000 0 мянган төгрөг

Хариуцах нэгж

ХЭХАХМ, НБМ, Багийн Засаг дарга нар

Суурь түвшин

Сангуудын хөрөнгийн үр дүнгээр нийт 66 иргэн ажлын байртай болсон.

Шалгуур үзүүлэлт

55 ажлын байр бий болсон байна

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт 60 иргэн хамруулна.

Байнгын ажлын байр 70 иргэн зуучилна

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Ажилгүй иргэдийн судалгаа гаргана.

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 60 иргэн хамруулна.

Сангуудаас 55 иргэнийг ажлын байр бий болгоно.

Байнгын ажлын байранд 50 иргэн зуучилна.

Жилийн эцэст: Байнгын ажлын байранд 20 иргэн зуучилна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

2.5.2 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар гэр бүл, хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийн төлөвлөгөө гарган ажиллана.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

ГБХТТХ 20.2,

ЗГҮАХ  3.4.2,

СЗДҮАХ 6.3.4.2

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл 500.0 мянган төгрөг

Хариуцах нэгж

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Суурь түвшин

Хамтарсан багаар 2 хүүхдэд 3 төрлийн үйлчилгээ үзүүлсэн

Шалгуур үзүүлэлт

Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурсан байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:

Хамтарсан багт ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалтыг 1 удаа зохион байгуулж, 9 гишүүнийг хамруулна. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг иргэдэд 1 удаа сурталчилж, 80 иргэнийг хамруулна.

Жилийн эцэст:

Хамтарсан багт ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

1 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 9 гишүүнийг хамруулсан байна. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг 1 удаа сурталчилж, 80 иргэн хамрагдсан байна.

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

2.5.3 Угийн бичиг хөтлөх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 50 өрхийг угийн бичиг хөтлөх арга зүйд сургаж мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

СЭЗНХҮЧ 3.2.7

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Батлагдсан төсвөөс   500. 0 мянган төгрөг

Хариуцах нэгж

ГБХЗХАМ

Суурь түвшин

-

Шалгуур үзүүлэлт

50 өрх угийн бичиг хөтөлж эхэлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 25 өрхийг угийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтад хамруулсан байна.

Жилийн эцэст: 25 өрхийг угийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтад хамруулсан байна.

50 өрх угийн бичиг хөтөлж эхэлсэн байна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.Цэргийн алба хаах зөвшөөрөгдсөн хэлбэрүүдийг зохистой хэрэгжүүлж, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийг хангуулна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

2.6.1 Цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг хугацаанд нь зохион байгуулна.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ 8.4.1,2

СЗДҮАХ 8.2.1,2

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Батлагдсан төсөв 800 0 мянган төгрөг

Хариуцах нэгж

Багийн Засаг дарга нар

Суурь түвшин

Цэрэг татлагыг 2 удаа зохион байгуулсан.

Шалгуур үзүүлэлт

ЗХЖШ-аас өгсөн төлөвлөгөөт даалгавар биелэгдэнэ

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулагдаж тайлан мэдээ хугацаандаа гарсан байна.

Жилийн эцэст: 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулагдаж тайлан мэдээ хугацаандаа гарсан байна. Дүйцүүлэх цэргийн албан хаагч сургалтад хамруулна.

МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш, шударга, хүртээмжтэй, нээлттэй, ил тод, шуурхай хүргэнэ.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.7.1 Төрийн бодлогын  залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангана.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ 1.1.1

СЗДҮАХ 1.1.1,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

 -

Хариуцах нэгж

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

Аймгийн ТАЗСЗ-д 4 сул орон тооны зарыг нөхөх төрийн албаны шалгалт зарлуулахаар 2 удаа хүсэлт хүргүүлж 1 удаа шалгалт зарлагдсан.

Шалгуур үзүүлэлт

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн болон нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс сул ажлын бар нөхсөн байна.  

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Төрийн захиргааны 4 сул орон тоог нөхөхөөр төрийн албаны шалгалт зарлуулах хүсэлтийг аймгийн ТАЗСЗ-д хүргүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Төрийн албаны шалгалтын сонгон шалгаруулалтад болон нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс сул ажлын байр нөхсөн байна.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.7.2 Албан хаагчдын “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, Хөдөлмөрийн гэрээний  биелэлтээр урамшуулал, хариуцлага тооцно.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Төрийн албаны тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2, дэх заалт

АЗДҮАХ 1.6.1,

СЗДҮАХ 1.1.2,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

 -

Хариуцах нэгж

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

18 албан хаагчдад 7.4 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.

Шалгуур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон Хөдөлмөрийн гэрээг улирал бүр дүгнэж урамшуулал, хариуцлага тооцно.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Хөдөлмөрийн гэрээ болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтээр  албан хаагчдад урамшуулал, хариуцлага тооцож сахилга хариуцлагыг дээшлүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Хөдөлмөрийн гэрээ болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтээр  албан хаагчдад урамшуулал, хариуцлага тооцож сахилга хариуцлагыг дээшлүүлсэн байна.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.7.3 Удирдах албан тушаалтны манлайллыг хөгжүүлнэ.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ 1.1.3

СЗДҮАХ 1.1.3,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

 -

Хариуцах нэгж

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

Төсвийн байгууллагын 2 удирдах албан тушаалтаныг манлайллын сургалтад хамруулсан.

Шалгуур үзүүлэлт

“Төрийн албаны ёс зүйн манлайлал” сургалтад хамруулна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Төсвийн байгууллагын 2 дарга, эрхлэгч нарыг Манлайллын сургалтад хамруулсан байна.

Жилийн эцэст: Төсвийн байгууллагын 3 дарга, эрхлэгч нарыг Манлайллын сургалтад хамруулсан байна.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.7.4 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

Төлөвлөлтийн уялдаа:

АЗДҮАХ 1.6.1

СЗДҮАХ 1.3.1,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

 Батлагдсан төсөв 2.0 сая төгрөг

Хариуцах нэгж

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

Сумын Засаг даргын Тамгын газар 6.2 сая төгрөгийн компьютер, техник хэрэгсэлээр 4 албан хаагчийн ажиллах нөхцөлийг сайжруулсан

Шалгуур үзүүлэлт

Тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 2 албан хаагчийн компьютер техник хэрэгсэл шинэчилсэн байна.

Жилийн эцэст: 2 албан хаагчийн компьютер техник хэрэгсэл шинэчилсэн байна.

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ

2.7.6 “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээг батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж,  Иргэний танхимд хэлэлцүүлэг явуулах

Төлөвлөлтийн уялдаа:

ЗГ-ын 2007 оны 190 дүгээр тогтоол

АЗДҮАХ 1.1.2, 1.2.2, 1.3.8

СЗДҮАХ 1.5.1,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Батлагдсан төсвөөс 500 0 мянган төгрөг 

Хариуцах нэгж

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

4 удаа “Нээлттэй хаалга”-ны өдөр арга хэмжээ зохион байгуулж 296 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг 4 удаа, хэлэлцүүлэг 1 удаа зохион байгуулна. 

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Аймгийн ХХҮГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран 2 удаа “Нээлттэй хаалга”-ны өдөр арга хэмжээ зохион байгуулна.

Жилийн эцэст: Аймгийн ЭМГ-тай хамтарч Баян-Өлзийт багт 1, сумын ЗДТГ-аас Энхтал багт 1 удаа зохион байгуулна. Иргэний танхимтай хамтран 1 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. “Орхон-Эрүүл монгол мал” төслийн хүрээнд мал аж ахуйг газар тариалантай зөв хослуулан хөгжүүлснээр бэлчээрийн даацад тохирсон суурин, хагас суурин хэлбэрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн загварт үе шаттайгаар шилжүүлнэ.”-ийн үр дүн

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

 

2.1.1 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоодын үйл ажиллагааг өргөтгөхөд дэмжлэг үзүүлнэ.

Хувь

Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2 хоршооны үйл ажиллагааг өргөтгөхөд зориулж 30.0 сая, зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн

СХС-аас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл хүлээн авч Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

3 ААНБ-д нийт 20.0 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

 

 

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

 

2.1.2 Мал сүргийн 60-аас доошгүй хувийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулах

Хувь

68.9 мянган толгой малыг хамруулсан 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж 13.0 мянган толгой мал амьтныг хамруулсан байна.

15.0 мянган толгой мал амьтан хамруулж хэрэгжилтийг тооцож, тайлагнасан байна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

 

2.1.3 Эрчимжсэн  МАА-н үйлдвэрлэлийн оновчтой хэлбэр, малын төрөл, тоо  хэмжээний  зохистой бүтэц бүхий аж  ахуй бий  болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Хувь

2019 оны эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 12  малчин байна.

Мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийг туршлага судлах уулзалтад 3 малчин, сургалтад 5 малчин хамруулна.

Эрчимжсэн МАА эрхлэх чиглэлээр СХС-аас 2 малчинд хөнгөлөлттэй зээл олгоно. Малжуулах хөтөлбөрт 3 иргэн хамруулна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. “Орхон- газар шим” төслийн хүрээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлнэ.”-ийн үр дүн  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.2.1 Зоорь, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Тоо

2019 онд Зоорийн аж ахуй эрхлэх хүсэлт ирүүлсэн 5 иргэнд сумын Засаг даргын шийдвэрээр 3.2 га газар эзэмшүүлснээс 2 иргэн зоорийн сууриа тавьсан.

 СХС-аас 3 иргэнд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд нь зориулж 14.0 сая төгрөг, 2 иргэнд зоорийн аж ахуй эрхлэхэд нь зориулж 15.0 сая төгрөг  зээл олгосон.      

2 иргэнд зоорийн аж ахуй эрхлэх зориулалтаар газар олгоно.

 

ТЭДС-аас хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 2 иргэнд усалгааны системийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгоно.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.2.2 Үйлдвэр эрхлэгчдийг  хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжинэ.

Тоо

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хөрөнгө оруулалтаар Монгол ногоо  төслийн хүрээнд 37.0 сая,
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар 10.0 сая, нийт 47 сая төгрөгийн хүнсний ногоо дахин боловсруулах цех шинээр  байгуулагдаж нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэл
сэн.

СХС-аас 2 үйлдвэр эрхлэгч 10.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

НҮБ-ын SECiM төслөөс 1 үйлдвэр эрхлэгчдэд хүнсний ногоо хатаах тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.2.3 Хүнсний ногоог дахин боловсруулах “Орхон кластер” төслийг хэрэгжүүлж, орон нутагт жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлнэ

Тоо

70 өрхийг 10 бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулж 5,4 сая төгрөгийн үр олгож тариалалт хийлгэсэн.

 Хоршоолсон хэлбэрээр хүнсний ногоо тариалах Мон 9192 төслөөс 10 бүлгийн 70 өрхөд 1 трактор, 7 усалгааны тоног төхөөрөмж, 3 хүлэмж олгоно.

 Хүнсний ногоо хадгалах зоорь, дахин боловсруулах цехийн барилгын ажил эхэлсэн байна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3. Байгалийн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажлыг   сайжруулж, байгаль орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.3.1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч ААНБ-ын олборлолтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн ажлыг үе шаттай хийлгэнэ. Хууль бус олборлох көрчлийг гаргуулахгүй ажиллана.

Тоо

2019 онд Ашиглалтын явцад 2 удаа хяналт шалгалт хийж, тэмдэгжүүлэлт хийсэн. Карьерийн талбайг хашаажуулах, харуул хамгаалалттай болгох талаар сумын Засаг даргын албан тоотоор үүрэг даалгавар өгсөн. 2019 онд ОНО-д түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны орлого 9.0 сая төгрөг төвлөрүүлсэн.

Уул уурхайн ажил эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг 1 аж ахуй нэгжид хийж координатын тэмдэгжүүлэлт хийгдсэн байна. Нийгмийн хариуцлагын гэрээг байгуулна.

Уурхайн ажил дуусах үеийн хяналт шалгалтыг 1 аж ахуй нэгжид хийж тэмдэгжүүлэлт хийгдсэн байна. Шинээр олборлолтын үйл ажиллагаа эхэлэж байгаа аж ахуй нэгжтэй байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн гэрээ байгуулж ажиллана. Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг 100 хувь хангасан байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг хүлээн авсан байна. Татварын орлогын төлөвлөгөө 100 хувь биелсэн байна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулна.”-ийн үр дүн

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.4.1 Сангуудын болон ААНБ-ын өөрийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ ажлын байрыг  бий болгоно.

-

Сангуудын хөрөнгийн үр дүнгээр нийт 66 иргэн ажлын байртай болсон.

Ажилгүй иргэдийн судалгаа гаргана.

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 60 иргэн хамруулна.

Сангуудаас 55 иргэнийг ажлын байр бий болгоно.

Байнгын ажлын байранд 50 иргэн зуучилна.

Байнгын ажлын байранд 20 иргэн зуучилна.

 

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

4

2.4.2 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар гэр бүл, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн төлөвлөгөө гарган ажиллана.

Тоо

Хамтарсан багаар 2 хүүхдэд 3 төрлийн үйлчилгээ үзүүлсэн

Хамтарсан багт ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалтыг 1 удаа зохион байгуулж, 9 гишүүнийг хамруулна. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг иргэдэд 1 удаа сурталчилж, 80 иргэнийг хамруулна.

 Хамтарсан багт ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

1 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 9 гишүүнийг хамруулсан байна. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг 1 удаа сурталчилж, 80 иргэн хамрагдсан байна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.4.3 Угийн бичиг хөтлөх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 50 өрхийг угийн бичиг хөтлөх арга зүйд сургаж мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.

Тоо

-

25 өрхийг угийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтад хамруулсан байна.

25 өрхийг угийн бичиг хөтлөх арга зүйн сургалтад хамруулсан байна.

50 өрх угийн бичиг хөтөлж эхэлсэн байна..

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.”Цэргийн алба хаах зөвшөөрөгдсөн хэлбэрүүдийг зохистой хэрэгжүүлж, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийг хангуулна.”-ийн үр дүн

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.5.1 Цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг хугацаанд нь зохион байгуулна.

Тоо

Цэрэг татлагыг 2 удаа зохион байгуулсан.

1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулагдаж тайлан мэдээ хугацаандаа гарсан байна.

2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулагдаж тайлан мэдээ хугацаандаа гарсан байна. Дүйцүүлэх цэргийн албан хаагч сургалтад хамруулна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.”Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш, шударга, хүртээмжтэй, нээлттэй, ил тод, шуурхай хүргэнэ.”-ийн үр дүн

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.6.1 Төрийн бодлогын  залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангана.

Тоо

Аймгийн ТАЗСЗ-д 4 сул орон тооны зарыг нөхөх төрийн албаны шалгалт зарлуулахаар 2 удаа хүсэлт хүргүүлж 1 удаа шалгалт зарлагдсан.

Төрийн захиргааны 4 сул орон тоог нөхөхөөр төрийн албаны шалгалт зарлуулах хүсэлтийг аймгийн ТАЗСЗ-д хүргүүлсэн байна.

Төрийн албаны шалгалтын сонгон шалгаруулалтад болон нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс сул ажлын байр нөхсөн байна..

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.6.2 Албан хаагчдын “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, Хөдөлмөрийн гэрээний  биелэлтээр урамшуулал, хариуцлага тооцно.

Тоо

18 албан хаагчдад 7.4 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон байна.

Хөдөлмөрийн гэрээ болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтээр  албан хаагчдад урамшуулал, хариуцлага тооцож сахилга хариуцлагыг дээшлүүлсэн байна.

Хөдөлмөрийн гэрээ болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтээр  албан хаагчдад урамшуулал, хариуцлага тооцож сахилга хариуцлагыг дээшлүүлсэн байна..

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.6.3 Удирдах албан тушаалтны манлайллыг хөгжүүлнэ.

Тоо

Төсвийн байгууллагын 2 удирдах албан тушаалтаныг манлайллын сургалтад хамруулсан.

Төсвийн байгууллагын 2 дарга, эрхлэгч нарыг Манлайллын сургалтад хамруулсан байна.

Төсвийн байгууллагын 3 дарга, эрхлэгч нарыг Манлайллын сургалтад хамруулсан байна.

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.6.4 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

Тоо

Сумын Засаг даргын Тамгын газар 6.2 сая төгрөгийн компьютер, техник хэрэгсэлээр 4 албан хаагчийн ажиллах нөхцөлийг сайжруулсан

2 албан хаагчийн компьютер техник хэрэгсэл шинэчилсэн байна.

2 албан хаагчийн компьютер техник хэрэгсэл шинэчилсэн байна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.6.5 Сумын нэгдсэн архив байгуулна.

Тоо

Сумын төсвийн 5 байгууллага  бүр архивын өрөөтэй. ЗДТГ-ын 4 дүгээр  байрны 3-4 тоот байрыг архивын зориулалтаар ашиглахаар бэлтгэж  1.4 сая төгрөгийн  өртгөөр 3 цонхыг вакум болгож, дотор өрөөнд урсгал засвар хийсэн.

Архивын өрөөний засварын ажил 10 хувьд хүрсэн байна.

Архив ашиглалтад орж журмын дагуу төрийн 6 байгууллагын архивын баримтыг хүлээн авсан байна.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

2.6.6 “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээг батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж,  үйл ажиллагааг байнга сайжруулна.

Тоо

4 удаа “Нээлттэй хаалга”-ны өдөр арга хэмжээ зохион байгуулж 296 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн.

Аймгийн ХХҮГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран 2 удаа “Нээлттэй хаалга”-ны өдөр арга хэмжээ зохион байгуулна.

Аймгийн ЭМГ-тай хамтарч Баян-Өлзийт багт 1, сумын ЗДТГ-аас Энхтал багт 1 удаа зохион байгуулна. Иргэний танхимтай хамтран 1 удаа хээлцүүлэг зохион байгуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: E:\0_ХБТТХ_ХШҮ\Аймаг ХШҮ журам\Tender_Tuv_aimag\Tur pictures\ZG_Mongolia_11.jpg

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ /

Эрх зүйн акт

Зорилтын
тоо

Арга хэмжээний
тоо

1

Монгол улсын хууль №1. Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль

1

7

Нийт

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН  ЧИГ ҮҮРЭГ

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1 Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиар тогтоосон үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх

3.1.1 Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, бодлогын удирдамжаар хангах;

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗЗНДНТУТХ-ийн 33.1.1,  Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

Хууль тогтоомж бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд 1 удаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээг 2 удаа хийж дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээг 2 удаа хийж дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1.2 Засаг даргаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн талаар болон Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нутгийн захиргааны байгууллагыг чиглүүлэн удирдахад нь Засаг даргад туслах;

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗЗНДНТУТХ-ийн 33.1.2,

 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

 

Шалгуур үзүүлэлт

Төсөвт байгууллагуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 90 хувиас дээш үнэлэгдсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Төсөвт болон ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хянаж, батлуулах, хэрэгжилтэд 2 удаа хяналт хийнэ.

Жилийн эцэст: Байгууллагуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтэд үнэлгээ хийж дүнг танилцуулна.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1.3        Хурал, Засаг дарга, доод шатны нутгийн захиргааны байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗЗНДНТУТХ-ийн 33.1.3,

Сумын хөгжлийн хөтөлбөр 4.2.1.1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

Сумын Засаг даргад 40 мэдээлэл бэлтгэн өгч, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд 35 удаа мэдээлэл бэлтгэж хэлэлцүүлсэн

Шалгуур үзүүлэлт

Сумын Засаг даргад 40 мэдээлэл бэлтгэн өгч, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд 25 удаа мэдээлэл бэлтгэж хэлэлцүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Сумын Засаг даргад ажлын 5 хоног бүр мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлэх, сумын ИТХ-д Тэргүүлэгчдээс баталсан хуваарийн дагуу сар бүр  мэдээлэл бэлтгэж хэлэлцүүлнэ.

Жилийн эцэст:  Сумын Засаг даргад ажлын 5 хоног бүр мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлэх, сумын ИТХ-д Тэргүүлэгчдээс баталсан хуваарийн дагуу сар бүр  мэдээлэл бэлтгэж хэлэлцүүлнэ.  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны тайланг 1 удаа хэлэлцүүлж үнэлүүлнэ.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1.4 Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцох

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗЗНДНТУТХ-ийн 33.1.4,

Сумын хөгжлийн хөтөлбөр 4.2.1.1

Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.1,

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.1, 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

Хагас, бүтэн жилээр биелэлттийг нэгтгэн гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Тайлан мэдээг хугацаандаа чанартай нэгтгэж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Мэдээ тайланг ирүүлэх, тайлагнах хуваарь баталж, албан хаагчдад хүргүүлэх, хэрэгжилтэд нь улирал дутам хяналт хийнэ.

Жилийн эцэст:  Батлагдсан хуваарийн дагуу тайлан мэдээг хүлээн авч, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж үр дүнг хариуцах албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1.5 Тамгын газрын бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗЗНДНТУТХ-ийн 33.1.5

Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.7

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-         

Хариуцах нэгж

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

Суурь түвшин

Иргэн ААНБ –аас 605 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Өргөдөл гомдол хуулийн хүрээнд хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:

Сумын ЗДТГ-ын 2020 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах

Баримт бичгийн хяналтын журам, Чанарын бүртгэлийн хяналтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн дагуу хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариуг хугацаанд нь хүргүүлж, мэдээг батлагдсан хуваарийн дагуу холбогдох газарт хүргүүлнэ. 

Жилийн эцэст:

Сумын ЗДТГ-ын 2020 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу албан хаагчдаас баримт бичгийг архивын нэгж болгон хүлээн авсан байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын хариуг хугацаанд нь хүргүүлж, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг улирал бүр холбогдох газарт хүргүүлнэ.   

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1.6 Татварын алба хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан шаардсан мэдээллийг гаргаж өгөх

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗЗНДНТУТХ-ийн 33.1.8

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Санхүүгийн албаны дарга

Суурь түвшин

-

Шалгуур үзүүлэлт

ЗДТГ-т хамаарах албан татварын тооцоог бүрэн хийж, тайланг хугацаанд нь хүргүүлэн оны эцэст тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулсан байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: ЗДТГ-аас батлагдсан төсвийн хүрээнд иргэн, ААНБ-аас хөрөнгө худалдан авсан тухай бүр хуулийн дагуу хүн амын орлогын албан татвар болон бусад татвар хураамжийн төлбөр тооцоог бүрэн хийж татварын албанд хуулийн хугацаанд тайлагнана.

Жилийн эцэст: ЗДТГ-аас батлагдсан төсвийн хүрээнд иргэн, ААНБ-аас хөрөнгө худалдан авсан тухай бүр хуулийн дагуу хүн амын орлогын албан татвар болон бусад татвар хураамжийн төлбөр тооцоог бүрэн хийж татварын албанд хуулийн хугацаанд тайлагнана.

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.1.7        Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд заасан албан татварыг хураах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Төлөвлөлтийн уялдаа:

МУЗЗНДНТУТХ-ийн 33.1.9

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Санхүүгийн албаны дарга

Суурь түвшин

2019 онд хувь хүний орлогын албан татвар 12.0 сая төгрөгийн татвар суутгаж төвлөрүүлсэн. Өр, авлага үүсээгүй.

Шалгуур үзүүлэлт

ЗДТГ-ын 2020 оны цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардалд батлагдсан 227.7 сая төгрөгөөс гүйцэтгэлээр тооцсон цалингаас  хувь хүний орлогын албан татвар хуулийн дагуу суутгаж татварын орлогын дансанд төвлөрүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:

ЗДТГ-ын албан хаагчдад сар бүр цалин хөлсний тооцоо хийж татварыг хуулийн дагуу суутгаж татварын дансанд төвлөрүүлсэн байна. Тайлан мэдээг хугацаанд нь чанартай гаргаж хүргүүлнэ.

Жилийн эцэст: ЗДТГ-ын албан хаагчдад сар бүр цалин хөлсний тооцоо хийж татварыг хуулийн дагуу суутгаж татварын дансанд төвлөрүүлсэн байна. Тайлан мэдээг хугацаанд нь чанартай гаргаж хүргүүлнэ. Оны эцэст тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулна.

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1 “Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиар тогтоосон үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх”-ийн үр дүн  

 

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1

 3.1.1 Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, бодлогын удирдамжаар хангах;

Тоо

Хууль тогтоомж бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд 1 удаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн.

Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээг 2 удаа хийж дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээг 2 удаа хийж дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

2

3.1.2 Засаг даргаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн талаар болон Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нутгийн захиргааны байгууллагыг чиглүүлэн удирдахад нь Засаг даргад туслах;

Тоо

-

Төсөвт болон ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хянаж, батлуулах, хэрэгжилтэд 2 удаа хяналт хийнэ.

Байгууллагуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтэд үнэлгээ хийж дүнг танилцуулна.

3

3.1.3 Хурал, Засаг дарга, доод шатны нутгийн захиргааны байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;

Тоо

Сумын Засаг даргад 40 мэдээлэл бэлтгэн өгч, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд 35 удаа мэдээлэл бэлтгэж хэлэлцүүлсэн.

Сумын Засаг даргад ажлын 5 хоног бүр мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлэх, сумын ИТХ-д Тэргүүлэгчдээс баталсан хуваарийн дагуу сар бүр  мэдээлэл бэлтгэж хэлэлцүүлнэ.

Сумын Засаг даргад ажлын 5 хоног бүр мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлэх, сумын ИТХ-д Тэргүүлэгчдээс баталсан хуваарийн дагуу сар бүр  мэдээлэл бэлтгэж хэлэлцүүлнэ.  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны тайланг 1 удаа хэлэлцүүлж үнэлүүлнэ.

4

3.1.4 Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцох

Тоо

Хагас, бүтэн жилээр биелэлттийг нэгтгэн гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Мэдээ тайланг ирүүлэх, тайлагнах хуваарь баталж, албан хаагчдад хүргүүлэх, хэрэгжилтэд нь улирал дутам хяналт хийнэ.

Батлагдсан хуваарийн дагуу тайлан мэдээг хүлээн авч, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж үр дүнг хариуцах албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

5

3.1.5 Тамгын газрын бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;

Тоо

Иргэн ААНБ –аас ирүүлсэн 605 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн.

Сумын ЗДТГ-ын 2020 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах

Баримт бичгийн хяналтын журам, Чанарын бүртгэлийн хяналтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн дагуу хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариуг хугацаанд нь хүргүүлж, мэдээг батлагдсан хуваарийн дагуу холбогдох газарт хүргүүлнэ. 

Сумын ЗДТГ-ын 2020 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу албан хаагчдаас баримт бичгийг архивын нэгж болгон хүлээн авсан байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын хариуг хугацаанд нь хүргүүлж, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг улирал бүр холбогдох газарт хүргүүлнэ.  

6

3.1.6 Татварын алба хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан шаардсан мэдээллийг гаргаж өгөх

Тоо

-

ЗДТГ-аас батлагдсан төсвийн хүрээнд иргэн, ААНБ-аас хөрөнгө худалдан авсан тухай бүр хуулийн дагуу хүн амын орлогын албан татвар болон бусад татвар хураамжийн төлбөр тооцоог бүрэн хийж татварын албанд хуулийн хугацаанд тайлагнана.

ЗДТГ-аас батлагдсан төсвийн хүрээнд иргэн, ААНБ-аас хөрөнгө худалдан авсан тухай бүр хуулийн дагуу хүн амын орлогын албан татвар болон бусад татвар хураамжийн төлбөр тооцоог бүрэн хийж татварын албанд хуулийн хугацаанд тайлагнана.

7

3.1.7 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд заасан албан татварыг хураах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Тоо

2019 онд хувь хүний орлогын албан татвар 12.0 сая төгрөгийн татвар суутгаж төвлөрүүлсэн. Өр, авлага үүсээгүй.

ЗДТГ-ын албан хаагчдад сар бүр цалин хөлсний тооцоо хийж татварыг хуулийн дагуу суутгаж татварын дансанд төвлөрүүлсэн байна. Тайлан мэдээг хугацаанд нь чанартай гаргаж хүргүүлнэ.

ЗДТГ-ын албан хаагчдад сар бүр цалин хөлсний тооцоо хийж татварыг хуулийн дагуу суутгаж татварын дансанд төвлөрүүлсэн байна. Тайлан мэдээг хугацаанд нь чанартай гаргаж хүргүүлнэ. Оны эцэст тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: E:\0_ХБТТХ_ХШҮ\Аймаг ХШҮ журам\Tender_Tuv_aimag\Tur pictures\ZG_Mongolia_11.jpg

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ /

Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд

Арга хэмжээний
тоо

1.

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах

1

2.

Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

1

3.

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах

1

4.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

0

5.

Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх

1

6.

Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

5

7.

Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах

1

Нийт

10


 

ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.2.1.1 Төрийн албаны тогтвортой байдлыг баталгаажуулж, төрийн албан хаагчдыг  бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх танхимын болон зайн сургалтын хүрээг нэмэгдүүлж, төрийн албаны мэргэшсэн чадварлаг байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Төлөвлөлтийн уялдаа:

ЗГҮАХ 5.1.16

АЗДҮАХ 1.7.1

СЗДҮАХ 1.4.1

АЭЗНХҮЧ 1.3

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Суурь түвшин

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 59 төрлийн сургалт, семинарт 7 удирдах албан тушаалтан, 92 төрийн албан хаагч хамруулсан.

Шалгуур үзүүлэлт

MNS ISO 9001:2016 стандартын гэрчилгээ олгох сургалтад 2 албан хаагч , мэргэшүүлэх сургалтад 2 албан хаагчийг тус тус хамруулна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Засгийн газрын 2019 оны 299 дүгээр  тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Төрийн албан хаагчийн богино болон дунд
хугацааны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад 1 албан хаагч, MNS ISO 9001:2016 стандартын гэрчилгээ олгох сургалтад 2 албан хаагч  хамруулсан байна.

Жилийн эцэст: Дунд хугацааны давтан сургалтад 1 албан хаагчийг багц цагийн сургалтад хамруулсан байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2 Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах,систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.2.2.1 Архивын цахим программыг бүрэн нэвтрүүлэх

Төлөвлөлтийн уялдаа:

ЗГҮАХ 5.4.11

АЗДҮАХ 2.11.1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

-

Хариуцах нэгж

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

Суурь түвшин

2010-2017 оны Захирамж тушаалыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн

Шалгуур үзүүлэлт

2010-2019 он хүртэлх байнга хадгалах архивын баримтыг цахим програмд оруулсан байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 2010-2014 он хүртэлх байнга хадгалах архивын баримтыг цахим програмд оруулсан байна.

Жилийн эцэст: 2015-2019 он хүртэлх байнга хадгалах архивын баримтыг цахим програмд оруулсан байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3.2.3.1 ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд хүргэх,

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 8 дугаар  зүйлийн 8.1 дэх заалт

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Батлагдсан төсвөөс 500 0 мянган төгрөг

Хариуцах нэгж

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Суурь түвшин

1.7 төрлийн 64 удаагийн мэдээллийг orkhon.da.gov.mn сайтад байршуулсан.

2.Нийтийн зар мэдээний тоног төхөөрөмжөөр 5 байгууллага 10 албан хаагч мэдээ хүргэсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

1.Orkhon.da.gov.mn сайтад 20 албан хаагч  20 төрлийн 200 удаагийн мэдээ мэдээлэл байршуулж иргэдэд хүргэсэн байна.

2.Нийтийн зар мэдээний тоног төхөөрөмжөөр 20 албан хаагч 40 удаагийн мэдээлэл бэлтгэж нэвтрүүлсэн байна.

3.5 төрлийн мэдээллийн самбараар 25 удаа мэдээлэл байршуулна.

4.Орхоны мэдээ сонин эрхлэн гаргаж 300 өрхөд тараасан байна.  

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:

1.Orkhon.da.gov.mn сайтад 10 албан хаагч  10 төрлийн 100 удаагийн мэдээ мэдээлэл байршуулж иргэдэд хүргэсэн байна.