ЗДТГ-ын танилцуулга

Сумын Засаг даргын Тамгын газар  нь:

            -Төрийн удирдлагын бодлого

            -Нийгмийн салбарын үйлчилгээ

            -Төсөв санхүүгийн үйлчилгээ

                        -ХАА, байгаль орчин, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр өдөр тутмын үйлчилгээ үзүүлж, нутгийн удирдлагыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн талаарх дэмжлэг үзүүлж, сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, бодлогын удирдамжаар хангах зэрэг хуулиар олгогдсон эрх үүргийг хэрэгжүүлэн төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй,  хариуцлагатай, олон нийтийн оролцоог хангасан байх зарчмыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

ЗДТГ-ын бүтцэд:    

  • Удирдах албан тушаалтан
  • Нэг цонхны үйлчилгээ
  • Санхүүгийн алба
  • Үйлчилгээний алба болгон зохион байгуулсан.

            Тус ЗДТГ нь 19 ажиллагсадтай, төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдаас бүрдсэн, аймгийн ИТХ, Засаг дарга түүний Тамгын газар болон сумын ИТХ-аас мэргэжил, арга зүйн удирдамж чиглэл авч, орон нутагт нийтийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд эрхлэн явуулж байна.


Нийтлэгдсэн: 2019-07-14 09:50:16