Сарын мэдээ
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 06 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 61 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 05 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 05 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 82 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 03 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 68 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 02 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 53 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 01 дүгээр сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 54 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2020.03.24 ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2020.02.30 ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
2020.01.25 Орхон Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 01 дүгээр сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 22 өргөдөл хүлээн авч, 8 ө... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 10 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 11 өргөдөл хүлээн авч, 2 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 9 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуула... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 09 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
ус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 09 дүгээр сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 18 өргөдөл хүлээн авч, 10 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 8 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуула... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 >