ХУУЛ ТОГТООМЖ
Тамхиний зөвшөөрөл
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 17-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 17-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан 2020.01.17 ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 19-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 33 иргэнд үйлчиллээ. Орон нутгийн татварын орлого 7 дугаар сард 6.3 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгөөс тайлант хугацаанд 0.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Өссөн дүнгээр 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн гүйцэтгэлээр эхний 7 сарын татварын орлого 35.2 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгө... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 63 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 6 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 11 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 3 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 3 албан бичиг судлагдаж байна. Мөн 8 өргөдөл х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 196 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 4 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 27 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 6 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 4 албан бичиг судлагдаж байна. Мөн 1 өргөдөл ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 196 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 4 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 27 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 6 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 4 албан бичиг судлагдаж байна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 113 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 6 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 17 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 8 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 4 албан бичиг судлагдаж байна.... [ Дэлгэрэнгүй...]