Худалдан авах ажиллагаа
Сумын эзэмшил газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг хийлээ
Сумын эзэмшил газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг Гранд-Амур ХХК гүйцэтгэлээ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Тариалангийн талбайд цахилгаан шугам татлаа
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар Тариалангийн талбайд цахилгаан шугам татах ажлын "ДСЦТС" ХК гүйцэтгэлээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хороололын гудамж талбайг гэрэлтүүлэх ажил хийгдлээ
Хороололын гудамж талбайг гэрэлтүүлэх ажлын хүрээнд 2022 онд Дэлгэрхороолол хэсэгт 2 гудамжыг бүрэн гэрэлүүлж дууслаа.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Соёлын төвийн 2 давхарын их засварын ажил бүрэн дуусч ашиглалтанд орлоо
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд Соёлын төвийн 2 давхарын их засварыг хийх ажлыг "БДЗ" ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтанд хүлээн авлаа... [ Дэлгэрэнгүй...]
Энхтал багийн хогийн нэгдсэн цэг хашаажуулах ажил хийгдэж байна
Энхтал багийн хогийн нэгдсэн цэгийг хашаажуулах ажлыг сумын Орхон тохижилт ОНӨААТҮГ хийж гүйцэтгэлээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Засмал замын урсгал засварын ажил бүрэн хийгдэж дууслаа
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх Засмал замын урсгал засварын ажлыг "Хайрхан бар" ХХК шалгарч хийж гүйцэтгэлээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлын мэдээлэл
Наадмын талбайн гудамж талбайн гадна орчны тохижилт, Сур харваан талбай байгуулах ажил бүрэн дуусаж, хүлээн авлаа.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийх Мод тарих арга хэмжээ цуцлагдлаа
Сумын 2022 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Мод тарих буюу 56,0 сая төгрөгний өртөгтэй арга хэмжээ нь 2022 оны 03 сарын 15-аас нийт 4 удаа зарлагдаад оролцогч байхгүй байсан тул төсвийн хэмнэлтийн хуультай холбоотойгоор ОНХС-аас татагдаж буй 123,7 сая төгрөгний татаасанд оруулж тус ажил цуцлагдлаа.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Соёлын төвийн 2 давхарын их засварын ажлыг гүйцэтгэх компани шалгарлаа
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх Соёлын төвийн 2 давхарын их засварын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сумын Зассаг даргын 2022 оны 01-А/39 тоот захирамжаар томилогдсон Үнэлгээний хороо хуралдан журмын дагуу үнэлж "БДЗ" ХХК 285,0 сая төгрөгний гэрээ байгуулах дүгнэлтийг сумын Засаг даргад ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх ажлын гүйцэтгэгчийг шалгарууллаа
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх ажлыг сумын Засаг даргын 2022 оны 01-А/39 тоот захирамжаар томилсон үнэлгээний хороо тендерт ирүүлсэн 2 хуулийн этгээдийн тендерийн баримт бичигт үнэлгээг хийж, гүйцэтгэгчээр "Цац эрчис" ХХК-тай 59,9 сая төгрөгн... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 3 >