Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх ажлын гүйцэтгэгчийг шалгарууллаа

Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх ажлыг сумын Засаг даргын 2022 оны 01-А/39 тоот захирамжаар томилсон үнэлгээний хороо тендерт ирүүлсэн 2 хуулийн этгээдийн тендерийн баримт бичигт үнэлгээг хийж, гүйцэтгэгчээр "Цац эрчис" ХХК-тай 59,9 сая төгрөгний гэрээг байгуулах дүгнэлтийг сумын Засаг даргад хүргүүллээ.


Нийтлэгдсэн: 2022-04-16 15:00:00