Соёлын төвийн 2 давхарын их засварын ажлыг гүйцэтгэх компани шалгарлаа

Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх Соёлын төвийн 2 давхарын их засварын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сумын Зассаг даргын 2022 оны 01-А/39 тоот захирамжаар томилогдсон Үнэлгээний хороо хуралдан журмын дагуу үнэлж "БДЗ" ХХК 285,0 сая төгрөгний гэрээ байгуулах дүгнэлтийг сумын Засаг даргад хүргүүллээ.


Нийтлэгдсэн: 2022-05-15 09:00:00