Сарын мэдээ
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 08 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 08 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 7 өргөдөл хүлээн авч, 1 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 6 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах ч... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 07 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 07 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 15 өргөдөл хүлээн авч, 11 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 4 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах... [ Дэлгэрэнгүй...]
6 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан 2019.06.21 Орхон Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 06 дугаар сард иргэдэд төрий... [ Дэлгэрэнгүй...]
 < 1 2