Орхон сумын Засаг даргын Тамгын газраас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

 

 

2022.04.15                                                                                                                                                                                                                                                                                    Орхон

Үйлчилгээний нэр

Төрөл

 Төлбөр, хураамж

Бүрдүүлэх материал

Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Орон нутгийн данс

Улсын төсөв

Улсын бүртгэл

1

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

1

Төрсний бүртгэл

-

-

1. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, эсхүл эцэг, эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

2.Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа;

3.Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ.

 1  Хоног

Улсын бүртгэгч

2

Үрчилсний бүртгэл

-

2 500

1.Өргөдөл

2.Хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл;

3.Үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх;

4.Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ

5.Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагад байгаа хүүхэд бол тухайн байгууллагын зөвшөөрөл.

1 хоног

Улсын бүртгэгч

3

Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл

-

2 500

1.Өргөдөл;

2.Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг.

7 хоног

Улсын бүртгэгч

4

Эцэг тогтоосны бүртгэл

-

2 500

1.Эцэг, эхийн өргөдөл;

2.Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

3.Гэрлэлтийн гэрчилгээ;

4.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх.

5  хоног

Улсын бүртгэгч

5

Гэрлэсний бүртгэл

-

2 500

 -Тус тусдаа гаргасан өргөдөл;

 -Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

 -Гэр бүлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг.

5 хоног

Улсын бүртгэгч

6

Гэрлэлт цуцлуулсны бүртгэл

-

2 500

- Тус тусдаа гаргасан өргөдөл;

-Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг;

- Гэрлэлтийн гэрчилгээ.

1 хоног

Улсын бүртгэгч

7

Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл

-

 1. 500

-Тус тусдаа гаргасан өргөдөл;

-Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг.

5 хоног

Улсын бүртгэгч

8

Нас барсны бүртгэл

-

-

- Иргэний үнэмлэх

-Иргэний нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа;

1 хоног

Улсын бүртгэгч

9

Шилжин ирсний, явсны бүртгэл бүртгэл

1 000

2 500

- Иргэний үнэмлэх;

- 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй иргэн оршин суух бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;

- Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг;

3 хоног

Улсын бүртгэгч

10

Иргэний үнэмлэх олгох, дахин олгох, 25, 45 настай иргэнд сольж олгох

3 300

15 000

-Төрсний гэрчилгээ

-Иргэний үнэмлэх

15 хоног

Улсын бүртгэгч

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

2

Халамжийн үйлчилгээ

11

Хиймэл шүд хийлгэсэн иргэнд хөнгөлөлт олгох

-

1.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

2.ХБИргэний хувь тогтоосон акт

3.Иргэний цахим  үнэмлэхний хуулбар

4.Өргөдөл

5.Шүд хийлгэх шаардлагатай эмчийн тодорхойлолт

6.Шүд хийлгэсэн төлбөрийн баримт

7.Дархан-Уул аймгийн 2-р төвд Пүрэв гаригийн эмч нарын зөвөлгөөнөөр орсон бичиг

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

12

Цалинтай ээжийн тэтгэмжинд хамруулах

-

1.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

2.Өргөдөл

3.Хүүхэд эрүүл бойжиж байгаа эмчийн тодорхойлолт

4.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

5.Иргэний цахим  үнэмлэхний хуулбар

6.1% цээж зураг

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

13

Эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа иргэн 

-

1.Өргөдөл (маягтын дагуу);

2.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт;

 1. хувь зураг;

4.иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; /асран хамгаалагчийн/

5.асруулагчийн иргэний үнэмлэх (16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ), хуулбарын хамт;

6.хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр; /асруулагч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол дээрх тодорхойлолт/

7.байнгын асаргаа шаардлагатай иргэний тодорхойлолтыг  

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

14

Байнгын асаргаанд байгаа иргэнд эм тарианы мөнгөнд хамруулах

-

1.Өргөдөл

2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

15

Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх

-

1.өргөдөл (маягтын дагуу);

2.хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

 1. хувь зураг;

4.иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

5.өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбарын хамт;

6.гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжил (онцгой байдлын асуудал хариуцсан хэлтэс)-ийн байгууллагын дүгнэлт;

7.харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа;

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

16

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

-

1.Өргөдөл

2.Хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх хүүулбарын хамт

 1. хувь цээж зураг

5.Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай нийгмийн даатгалын байцаагчийн тодорхойлолт

6.Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

 

 

 

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 • 17

60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй

 

 

1.Өргөдөл

2.Багийн засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх хүүулбарын хамт

4.2 хувь цээж зураг

5.Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай нийгмийн даатгалын байцаагчийн 6.тодорхойлолт

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

18

Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд

 

1.Өргөдөл

2.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт;

 1. хувь зураг;

4.нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт;

5.тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээ,

6.асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх,

7.18 хүртэлх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ  тэдгээрийн хуулбар

 

 

 

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

19

Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа иргэн

 

1.Өргөдөл (маягтын дагуу);

2.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт;

 1. хувь зураг;

4.иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

5.бүтэн өнчин хүүхэд асран халамжлах бол хүүхдийн эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ, хүүхдийг үрчлэн авсан эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоогдсон тухай сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж, тэдгээрийн хуулбар;

 

 

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

20

 

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд олгох тэтгэмж 

 

1.Өргөдөл (маягтын дагуу);

2.хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

 1. хувь зураг;

4.иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

5.төрсний гэрчилгээ , хуулбарын хамт

6.эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ, хэрэв хаяж, үрэгдүүлсэн бол иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын архивын лавлагаа, эцэг, эх байх эрхийг нь хассан бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр;

 

 

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

21

Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэнд олгох тэтгэмж       

 

1.өргөдөл (маягтын дагуу);

2.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт;

 1. хувь зураг;

4.иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

5.харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа;

6.ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт

7.Өрхийн амьжигргааны түвшин тогтоох оноо

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

22

Хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэн

 

1.өргөдөл

2.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт;

3.иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

4.хүүхдийн төрсөний гэрчилгээ

5.2 болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай эмнэлгийн тодорхойлолт

 

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

23

“Эхийн алдар” нэгдүгээр зэргийн одон, эсхүл “Эхийн алдар” хоёрдугаар зэргийн одонтой эх мөнгөн тусламж.

-

1.Өргөдөл

2.Багийн засаг даргийн тодорхойлолт

3.одонгийн үнэмлэх хуулбарын хамт /нотириатаар батлуулах /

4.иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт / нотариатаар батлуулах

 

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

24

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон ахмад настаны шүдний хөнгөлөлт

Дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ

-

1.өргөдөл

2.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт;

3.иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

4.Комиссын шийдвэр

5.Бэлэн мөнгө төлсөн баримт

6.Зарлагын баримт

7.Шүдний техникчийн зураг

 

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

25

Жирэмсэн эхийн тэтгэмж

-

1.Өргөдөл

2.Багийн засаг даргын тодорхойлолт

3.Эмчийн бичиг

4.2 хувь зураг

 

 

30 хоногийн дотор

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Нийгмийн даатгал

3

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ

26

Нийгмийн даатгал

-

1.Иргэний үнэмлэх

2.Нийгмийн даатгалын дэвтэр

Тухай бүр

Нийгмийн даатгалын байцаагч

27

Эрүүл мэндийн даатгал

-

1.Иргэний үнэмлэх

2.Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

Тухай бүр

Нийгмийн даатгалын байцаагч

28

Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох

-

1.Иргэний үнэмлэх

2.Нийгмийн даатгалын дэвтэр

3.Өргөдөл

Тухай бүр

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Татварын үйлчилгээ

4

Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт

29

Орон сууцны хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

-

 1. Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт
 2. Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /
 3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт 
 5. Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамт
 6. Орон сууцны захиалгын болон худалдах, худалдан авах гэрээ, хуулбарын хамт
 7. Орон сууц худалдан авсан төлбөрийн баримт 
 8. Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, шилжүүлгийн баримтын хамт
 9. Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт

30 хоног

Татварын улсын байцаагч

30

Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт

 

-

1.Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт

2. Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /

3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт 

5. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсхүл үрчилсэн гэрчилгээ

6. Сургалтын  төлбөр төлсөн баримт

7. Суралцагчийн сургуулийн тодорхойлолт

8. Орлогын эх үүсвэрийг нотлох бусад баримтууд

30 хоног

Татварын улсын байцаагч

Тусгай зөвшөөрөл

5

Тусгай зөвшөөрөл

31

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл

 

1.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах

2.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

3.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

4.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

5.Тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан хуульд заасан бусад баримт бичиг

Ажлын 5 хоног

Хүнс, ЖДҮ, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр

6

 

Хууль , эрх зүй , нотариатын үйлчилгээ

32

Хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгөх

-

-

Тухай бүр

Хууль зүй, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

33

Гэрээ, хэлцэл гэрчлэх

 Гэрээ, хэлцлийг гэрчлэхэд үнийн дүнгийн 1 000 000 хүртэл төгрөгөөс 0.02 хувь, 1 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгээс 0.01 хувиар хураах.

1.Гэрээ

2.Иргэний үнэмлэх

3.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрээ, гэрчилгээ

Тухай бүр

ЗДТГ-ын дарга

34

Гэрээслэл гэрчлэх

1 100

1. Гэрээслэл үйлдэх үед гэрээслэгч нь өөрийн үйлдлийг бүрэн ойлгох оюун ухааны хувьд эрүүл гэдгийг нотолсон мэргэжлийн эмчийн магадлагаа;

2.Гэрээслэж байгаа хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, эрх нь гэрээслэгчийн өмч болохыг нотолсон баримт.

Тухай бүр

ЗДТГ-ын дарга

35

Итгэмжлэл гэрчлэх

1 100

1.Иргэний үнэмлэх хуулбар

2. Үйлчлүүлэгч биечлэн ирнэ.

Тухай бүр

ЗДТГ-ын дарга

36

Өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгох

10 000

 1. Хууль ёсны өвлөгч болохыг нотлох баримт бичиг
 2. Өвлүүлэгчийн нас барсны гэрчилгээ, сураггүй алга болсонд тооцсон болон нас барсан гэж зарласан бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр;
 3. Өвлөгдөх эд хөрөнгийн оршин байгаа газар, бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, тэдгээр нь өвлүүлэгчийн өмч болохыг нотлох баримт бичиг
 4. Хууль ёсны өвлөгчөөр тогтоосон шүүхийн шийдвэр
 5. Өвлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлт, түүний оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт.

Тухай бүр

ЗДТГ-ын дарга

37

Гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгөөс ногдох хэсгээ өмчлөх эрх гэрчлэх

550

1.Гэрлэлтийн гэрчилгээ, гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр, нас барсны гэрчилгээ, сураггүй алга болсонд тооцсон, эсхүл нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр, гэрлэгчдийн дундаа үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичгийг үндэслэнэ.

2.Үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө гэрлэгчдийн дундын хөрөнгийн бүрэлдэхүүнд байгаа эсэхийг гэрчлэхдээ уг эд хөрөнгийг зохих байгууллагад бүртгүүлсэн баримт бичиг, татвар, хураамж төлсөн баримт нотолгоог үндэслэл болгоно.

Тухай бүр

ЗДТГ-ын дарга

38

Баримт бичгийн хуулбарыг гэрчлэх

 Хуудас тутмаас 110 төгрөг

1.Баримт бичгийн эх хувь

2.Иргэний үнэмлэх

Тухай бүр

ЗДТГ-ын дарга

39

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

2 500

1.Үйлчлүүлэгч биечлэн ирнэ.

2.Иргэний үнэмлэх

 

Тухай бүр

ЗДТГ-ын дарга

Хөдөө аж ахуй, газрын чиглэлээр

7

Хөдөө аж  ахуй, газрын чиглэлээр

40

Арьс ширний урамшуулалд хамруулах

-

Малчин өрхийн А дансаа баталгаажуулсан байх

Малчин өрхийн цахим үнэмлэхний хуулбар

Түүхий эдийн гарл үүслийн гэрчилгээ бичүүлсэн байх

Монголын арьс, ширний үйлдвэрлэлийн холбооны падаан дээровог, нэр, регистрийн  дугаар зөв бичүүлсэн байх

Малчин өрхийн баталгааны тэмдэг даруулж, гарын үсэг зурсан байх

Малчид харилцах дансаа зөв бичүүлсэн байх

Жил бүрийн  1 дүгээр сарын 15, 7 сарын 15-наас өмнө Сумын Хөдөө, аж ахуйн тасагт ирүүлэх

Тухай бүр

ХАА-н тасгийн дарга

41

 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах

Гэрчилгээ

Иргэн-3000

ААНБ-5000

Тэмдэгтийн хураамж

Иргэн-6000

ААНБ-10000

1.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний эх хувь

2.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр гарсан дүгнэлтийг хэрэгжүүлсэн талаарх тодорхойлолт

3.Газрын төлбөрийг төлсөн төлсөн баримт, тооцоо нийлсэн актын 1 хувь

4.Иргэний үнэмлэх/улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

5.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл, хүсэлт

6.Кадастрын тойм зураг

7.Газрын байршил, объектыг харуулсан фото зураг

Тавигдах шаардлага: Эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах хүсэлт гаргана

30 хоногийн дотор

Газрын даамал

42

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх

Гэрчилгээ

Иргэн-3000

ААНБ-5000

Тэмдэгтийн хураамж

Иргэн-6000

ААНБ-10000

1.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний эх хувь

2.Иргэний үнэмлэх/улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3.Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх өргөдөл, хүсэлтийг талууд гаргана

4.Нотариатчаар гэрчлүүлсэн гэрээ

5.Кадастрын тойм зураг

6.Газрын байршил, объектыг харуулсан фото зураг

7.Газрын төлбөрийг төлсөн төлсөн баримт, тооцоо нийлсэн актын 1 хувь

Тавигдах шаардлага: Шилжүүлэхийг хүссэн эрхийн гэрчилгээ нь хүчин төгөлдөр байх

30 хонгогийн дотор

 

 

 

 

 

Газрын даамал

43

Хамтран өмчлөгч нэмүүлэх хасуулах

-

1.Эрхийн гэрчилгээнд хамтран эзэмшигч нэмүүлэх, хасуулах тухай өргөдөл, хүсэлтийг талууд гаргана

2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний эх хувь

3.Иргэний үнэмлэх/улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4.Кадастрын тойм зураг

5.Газрын байршил, объектыг харуулсан фото зураг

Тавигдах шаардлага: Хамтран эзэмшигч нэмүүлэх, хасуулах тухай хүсэлтийг талууд өргөдөл, хүсэлт бичиж, гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна

30 хонгогийн дотор

 

 

 

 

 

 

 

Газрын даамал

44

Өмчилсөн газраа бусдад шилжүүлэх, хуваалгах

-

1.Хувийн хэмжилтийн компаниар хэмжилт хийлгэж, газраа 2 хуваалгасан байх
2.ГХБХБГазрын кадастрын мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулах
3.Нотариатчаар гэрчлүүлсэн гэрээ /Худалдан, худалдан авах, Өвлөх эрхийн, Бэлэглэлийн гэрээний гэх мэт/
4.Газар өмчлөлийн гэрчилгээний хуулбар хувь

30 хонгогийн дотор

 

 

 

 

Газрын даамал

45

Одоо эзэмшиж байгаа газраа өмчилж авах

-

1. Оршин суугаа багийн Засаг даргын тодорхойлолт
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Газар эзэмшиж байгаа газрын гэрээ, гэрчилгээний эх хувь
4.Шаардлагатай тохиолдолд /мэдээллийн санд ороогүй / газрын хэмжилт хийлгэж, тойм зургийг хавсаргах
5.Хөршийн тэмдэглэл
6.Өргөдлийн маягт бөглөх

30 хонгогийн дотор

 

 

 

 

 

Газрын даамал

 

46

Газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч кадастрын зураг авах

Кадастрын зураг-2500

1.Газар эзэмшигч, ашиглагчийн газрын гэрээ, гэрчилгээ, хэрэв газраа өмчилж авсан бол газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг авчрах
2.Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААНБ бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт авчрах
3.Тухайн газар нь ямар нэгэн зөрчилгүй байх /хэрэв газраа сунгасан, газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нь тодорхой бус, маргаантай тохиолдолд кадастрын зургаар үйлчлэхгүй/

 

Газрын даамал

47

Газар өмчилж авч байгаагүй тодорхойлт авах

-

1.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Өргөдөл бичих

Тухай бүр

Газрын даамал

48

Эзэмшиж буй газраа барьцаанд бүртгүүлэх

Банк барьцаалбар-10 000

1.Тодруулах хуудсыг тухай баг хариуцсан мэргэжилтнээс авах
2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ эх хувиараа байх

Тухай бүр

 

Газрын даамал

49

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээг шинэчлэх, кадастрын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

-

1.Газар эзэмшигч, ашиглагч нь газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээг авчрах
2.Иргэн бол өргөдөл, аж ахуйн нэгж байгууллага бол хүсэлт гаргах
3.Газрын кадастрын тойм зураг
4.Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААНБ бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт авчрах
6.Кадастрын зураг

Тухай бүр

Газрын даамал

 

50

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авах

Гэрчилгээний хураамж-иргэн-3000

ААНБ-5000

Тэмдэгтийн хураамж иргэн-6000 ААНБ-12000

1.Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААНБ бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2.Иргэн бол өргөдөл, ААНБ бол хүсэлт гаргах
3.Кадастрын тойм зураг
4.Газрын төлбөр төлсөн баримт, тооцоо нийлсэн акт

5.Зар сонин, телевизэд зарлуулсан нотлох баримт

30 хоногийн дотор

Газрын даамал

 

 

 

 

 

 

 

 


Нийтлэгдсэн: 2022-05-10 12:02:53