Орхон сумын ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх ажлын явцын мэдээ

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр 2019 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр  “Вектор мэп”ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж, 2019.12.25-ны өдөр ажлыг хүлээн авлаа.


Нийтлэгдсэн: 2019-12-30 17:18:00