Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын мэдээлэл

Сумын ОНХС-ийн 20.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Орхон хаалганаас сумын төвийн 11 км засмал замын эвдэрсэн хэсэгт гүйцэтгэгчээр шалгарсан "Билигт Инжиниринг" ХХК  нөхөлт хийж засварлалаа. Мөн ОНХС-ийн 20.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Шар дэрс, Тосгон хорооллын сайжруулсан замд“Хан хөхий булаг” ХХК  засвар үйлчилгээ хийлээ.


Нийтлэгдсэн: 2021-09-10 12:02:02