Наадмын талбайн гадна орчны тохижилт, Сур харваан талбай байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг шалгарууллаа

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх Наадмын талбайн гадна орчны тохижилт, Сур харваан талбай байгуулах ажлыг сумын Засаг даргын 2022 оны 01-А/41 тоот захирамжаар томилогдсон тендерийн үнэлгээний хорооны хурлаар хийж гүйцэтгэхээр санал ирүүлсэн 1 хуулийн этгээдийг тендерийн баримт бичигт үнэлгээ хийж сонгон шалгаруулалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус арга хэмжээг гүйцэтгэхээр сумын "Дэлгэрэх хан мэргэн" сурын холбоо 20,0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэх гэрээ байгуулах эрхийн дүгнэлтийг сумын Засаг даргад хүргүүллээ.


Нийтлэгдсэн: 2022-04-01 15:00:00