Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилууд
1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх “Энхтал багт Хогийн машин худалдан авах” ДУАОСЗДТГ/202312035 дугаар бүхий тендерт “Буянт суваргын булаг ХХК 49.9 сая төгрөгөөр нийлүүлэхээр шалгарсан бөгөөд гэрээний дагуу техникийг ажлын хэсэг 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр хүлээн авлаа. 2023.06.02
2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх “Мод бут худалдан авах” ажлыг “Сорог зэсэм” ХХК 7.8 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан бөгөөд, ажлын даалгаврын дагуу мод бутыг суулган 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр захиалагчийн томилсон ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсний дагуу санхүүжилтийг бүрэн олголоо. 2023.06.22
3. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх “Худаг автоматжуулах” ажлыг “Эм Си Ар Эл” ХХК 14.8 сая төгрөгийн өртөгтэй гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан бөгөөд, ажлын даалгаврын дагуу Энхтал, Баян-Өлзийт багт тус бүр 1 худгийг автоматуулж, ажлын гүйцэтгэлийг 2023 оны 07 дугаар сарын 3-ны өдөр ажлыг хүлээлгэн өглөө.

Нийтлэгдсэн: 2023-07-21 09:14:16