Сумын удирдах ажилтаны болон ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тооны мэдээлэл

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны сул орон тоо байна. Үүнд:

  1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

Сумын ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тоо байна. Үүнд:

  1. Санхүүгийн албаны дарга
  2. Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн
  3. Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  4. Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
  5. Мал аж ахуй үйлдвэрийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  6. Баян-Өлзийт багийн Нийгмийн ажилтан
  7. Баян-Өлзийт багийн Зохион байгуулагч
  8. Энхтал багийн Зохион байгуулагч

 


Нийтлэгдсэн: 2023-04-05 14:00:00