Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилууд

Тус сумын ОНХС-гийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 10.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий  “Мод  бут худалдан авах” ажиллагааны нийлүүлэгч сонгон шалгаруулалтад Биж Бугат ХХК, Алд дэлгэм ХХК-иуд үнийн санал ирүүлнээс Алд дэлгэм ХХК захиалагчийн шаардлагад нийцэн, 9945000 (есөн сая есөн зуун дөчин таван мянган)  төгрөгөөр нийлүүлэхээр шалгарлаа.

 


Нийтлэгдсэн: 2024-04-22 12:41:44