Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын зар
СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ БОЛОН ЗДТГ-ЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Сумын удирдах ажилтаны болон ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тооны мэдээлэл... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын удирдах ажилтаны болон ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тооны мэдээлэл
Сумын удирдах ажилтаны болон ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тооны мэдээлэл... [ Дэлгэрэнгүй...]