СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС

2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                            Орхон

Зорилт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хөрөнгийн хэм-жээ /сая.

төг/ эх үүсвэр

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан

 

2021 он

 

НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

 

1.1. ЭРҮҮЛ МЭНД

 

1.1.1.

 

1.1.1.Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ. /“Алсын хараа-2050”-ийн 2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.1, АЗДҮАХ-1.1.1/

1

Иргэдийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээнд хамруулах “Эрүүл мэндийг дэмжих төв”-ийг байгуулж ажиллуулна.

15.0

 

40-өөс дээш насны 916 иргэдээс 85% буюу 778 иргэн эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулсан.

Элэг, хөх, умайн хүзүүний хорт хавдар, артерийн гипертензи, чихрийн шижингийн эрт илрүүлэг үзлэгт орвол зохих 916 иргэдээс 90% буюу 824 иргэнийг хамруулна.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

1.1.2

1.1.2.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан оношлогоо, эмчилгээний төвийг шинээр байгуулна. /“Алсын хараа 2050”-ийн 2.2.4, ЗГҮАХ-2.1.3, 2.1.11, 2.1.12, АХҮЧ-2.2.6, АЗДҮАХ-1.1.5/

1

Эмнэлгийн стандартад тохирсон техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлнэ.

50.0

 

 

Жил бүр техник хэрэгслийн шинэчлэлт-ийг улсын төсвийн хүрээнд хийсэн.

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат шинээр худалдан авч биеийн халууныг зайнаас хэмжих аппарат нэмэгдүүлнэ.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

 

1.1.3.

 

1.1.3.Яаралтай тусламжийн чанар үйлчилгээг сайжруулж, иргэдэд хүрч үйлчлэх хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. /“Алсын хараа 2050”-ийн 2.2, ЗГҮАХ-2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2, АЗДҮАХ-1.1.6/

1

Сумын эрүүл мэндийн төвд “Мобайл технологи” нэвтрүүлнэ.

35.0

 

Мобайл ЭХО болон мобайл ЭКГ аппараттай.

Мобайл ЭХО аппаратын хяналтын дэлгэцийг шинээр авч 324 иргэнийг мобайл ЭХО , ЭКГ аппаратаар оношилно

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

2

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулна.

30.0

 

Яаралтай тусламжийн анхан шатны тоног төхөөрөмж-тэй.

Дефебрилятор аппарат 1 –ийг шинээр авна.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

1.1.4.

1.1.4.Эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношлогоо,  эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог нэвтрүүлнэ. /ЗГҮАХ-2.1.6, АХҮЧ-2.2.7, АЗДҮАХ-1.1.7/

1

Яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг авто машины парк шинэчлэлийг хэсэгчлэн хийж, эмнэлэгийн үйлчилгээнд жижиг оврын автомашин нэмэгдүүлнэ.

50.0

 

УАЗ-Фургон автомашин-тай

1. Эмнэлгийн үйлчилгээний автомашиныг нэмэгдүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрүүлэх.

2. Фургонд урсгал засвар хийнэ.

 

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

2

Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн санг нэвтрүүлж, эрт илрүүлэг үзлэг, эргэн дуудах ажиллагааг цахимжуулна.

15.0

 

Эрт илрүүлэг үзлэгийг утсаар холбогдож зохион байгуулдаг.

Интернет төхөөрөмжийн тоог 2 оор нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

1.1.5.

1.1.5.Эрүүл мэндийн ажилтны хүний нөөцийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ. /ЗГҮАХ-2.1.9, АЗДҮАХ-1.1.7/

1

“Тасралтгүй суралцагч-ЭМЧ” төслийг хэрэгжүүлж, эмч нарыг  чадавхжуулна.

8.0

 

ЭМТ-ийн дарга, их эмч нар цахимаар магистрт суралцдаг.

2 их эмч эх, хүүхдийн чиглэлээр сургаж гэрчилгээжүүлнэ

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

 

1.1.6.

1.1.6.Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ. /“Алсын хараа-2050”-ийн 2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.1, АЗДҮАХ-1.1.1/

1

“Чадварлаг сувилагч” төслийг хэрэгжүүлж, сувилагч эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнийг чадавхжуулна.

12.0

 

Сувилагч нар тогтмол сургалтад хамрагддаг.

Нярайн 2 сувилагч бэлтгэнэ.

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

2

Эмч ажилтнуудын ажлын байрны аюулгүй байдал, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.

35.0

 

Эмч, ЭМТ-ийн ажилчдад хоол, унааны зардалд 4.8 сая төгрөг зарцуулсан.

Эмч ажиллагсдыг чиг үүргийн онцогт тохирсон өрөө, тасалгаагаар хангана

 

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

 

1.2. БОЛОВСРОЛ

 

1.2.1

1.2.1.Шинээр барих, өргөтгөх замаар цэцэрлэг сургуулийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх замаар хамрагдалтыг 100 хувьд хүргэнэ.

/АЗДҮАХ 1.3.2/

1

Орхон сумын төв цэцэрлэгт өргөтгөл хийж  240  хүүхдийн хүчин чадалтай болгоно. 

1 600.0

 

Төсөв зураг хийгдсэн.

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих ажлын 1 дүгээр үе шатыг хэрэгжүүлнэ.

 

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

2

Энхтал багийн Бүрэнтолгой хэсэгт байнгын ажиллагаатай цэцэрлэгийн байр барьж ашиглалтад оруулна.

 

Зуны улиралд гэр цэцэрлэг ажилдаг

Зураг төсөв мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ

 

 

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

1.2.2

1.2.2. Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн орчныг сайжруулах, багш нарын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг сайжруулах төсөл хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 2.1.3, ЗГҮАХ-2.3.8, АХҮЧ-2.1.2, 2.1.3

АЗДҮАХ 1.3.3/

1.2.1.Шинээр барих, өргөтгөх замаар цэцэрлэг сургуулийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх замаар хамрагдалтыг 100 хувьд хүргэнэ.

/АЗДҮАХ 1.3.2/

1

“Гоё сургууль”, Гоё цэцэрлэг хөтөлбөрт хамрагдан гадна дотор орчныг тохижуулна.

440.0

 

Сургууль цэцэрлэгийн цонхыг вакумжуулж шал сольсон. Урсгал засварыг жил бүр хэсэгчлэн хийдэг

Сургууль, цэцэрлэгийн дотор их засвар хийх ажлын зураг төсөв мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ. 

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч, ЕБС-ийн захирал

 

2

 

"Чадварлаг багш" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

-

Багшийн хөгжил дэд хөтөлбөр-ийн хүрээнд цэцэрлэгийн 7, сургуулийн 24 багш хамрагдсан

Математикийн багш мэргэжил олгох бакалаврын сургалтад захиалгаар 1 багш бэлтгэнэ.

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч, ЕБС-ийн захирал

 

3

 

 

“Дархан 444” арга хэмжээг хэрэгжүүлж эцэг эх багш сурагчдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.

-

Хичээллэх сар бүрийн 4 дэхь 7 хоногийн 4 дэх өдөр эцэг эхэд чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулдаг

Ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох уулзалт, ярилцага зохион байгуулах

 

9 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч, ЕБС-ийн захирал

 

1.3. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

 

1.3.1

1.3.1. Өрхийн амьжиргааны 

төвшин тогтоох судалгааг үндэслэж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулна. 

/Алсын хараа-2050-ийн 2.3, МУХҮЧ-2.6.2, ЗГҮАХ-2.5.7, АХҮЧ-3.1, /АЗҮАХ 1.5.

1

“Халамжаас хөдөлмөрт” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

-

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чиглэлээр 170 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн.

Ажил эрхлээгүй хөдөлмөрийн насны иргэдэд мэргэжлийн чиг баримжаа олгоно

ХЭХАХМ

 

1.3.2

1.3.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, иргэн, ахмад настан, зорилтот бүлгийн иргэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, гэр бүлийн бичил бизнесийг дэмжиж, хөгжүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 2.3.1, ЗГҮАХ-2.5.9, АЗДҮАХ 1.5.2/

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд аж ахуй эрхлэхэд нь зориулж санхүүгийн дэмжлэг олгоно.

 

 

 

160.0

 

6 иргэнийг 17 сая төгрөгийн хөнгөлөлт-тэй зээлд хамруулсан.

 

 

 

20 иргэнд дэмжлэг үзүүлсэн байна.

 

ХЭХАХМ

 

1.3.3

1.3.3. Хүүхдийн хөгжил, авьяас, ур чадвар, техник сэтгэлгээ, төлөвшлийг дэмжихэд эцэг, эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 1.2.1, МУХҮЧ-2.3.2, АХҮЧ-2.3.1/

1

Хүүхдийн  хүмүүжил, төлөвшилд үндэсний өв уламжлал, урлаг соёлоор дамжуулан эерэгээр нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулна.

 

300.0

500 хүүхэд, 650 эцэг, эх

Оюуны спортыг хөгжүүлж “Шатарын дугуйлан” хичээллүүлнэ.

 

 

 

ГБХЗХМ

 

1.4. СОЁЛ, УРЛАГ

 

1.4.1

1.4.1. Соёл, урлагийн байгууллагын хөгжлийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. /Алсын хараа-2050-ийн 1.1.5, ЗГҮАХ-2.6.2, АЗДҮАХ 1.6.1/

 

 

 

1

 

Сумдын Соёлын төвийн материалаг баазыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангана

65.0

 

Явуулын тайз болон Чанга яригч төхөөрөмж байхгүй.

Үзэгчийн сандал шинэчлэнэ.

Соёлын төвийн эрхлэгч

 

 

2

 

 

 

Орхон сумын Соёлын төвийн барилгын 2 давхарт их засвар хийж ашиглалтад оруулна.

134.0

 

2020 онд спорт зааланд их засвар хийсэн.

Соёлын төвийн 2 давхрын иж бүрэн засварын ажлын зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.

 

 

 

Соёлын төвийн эрхлэгч

 

 

 

 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

 

2.1. САНХҮҮ ТӨСВИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

 

 

 

2.1.1

 

 

2.1.1. Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

1

 

 

 

2.1.1.1. Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн тайлан хүлээн авалт, баталгаажуулалтын төвшинг 90-аас доошгүй хувьд хүргэнэ.

2.0

2019 оны санхүүгийн тайлан хүлээн авалт 80 хувь

санхүүгийн тайлан хүлээн авалт 82 хувьд хүрсэн байна.

Санхүүгийн албаны дарга

2.1.2

. Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

/ЗГҮАХ 3.1.4 АХҮЧ-4.6.1, 4.6.2/

 

1

Төсөв санхүүгийн нэгдсэн цахим систем нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, үр ашигтай болгон төсвийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод, хэмнэлттэй зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ 3.1.12/

4.0

Шилэн дансны мэдээллийн үнэн зөв байдал 90%

 

Шилэн дансны программд байршуулбал зохих мэдээ, тайлангийн үнэн зөв байдал, хугацаандаа мэдээлсэн төвшинг 95 хувьд хүргэнэ.

 

Санхүүгийн албаны дарга

2

-

-

Орон нутгийн төсвийн орлогыг бодитой төлөвлөж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жигд ханган биелүүлнэ.

Санхүүгийн албаны дарга

3

-

Хөндлөнгийн хяналт 1 удаа хийсэн

СХС, ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үр дүнг сайжруулна.

 

Санхүүгийн албаны дарга

2.2. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭР

2.2.1

2.2.1.Гол нэрийн зарим хүнсний 

бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрлэлээр хангана.

1

Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулна.

 

8.0

Хүнсний худалдаа үйлчилгээ эрхлэгдэг 13 ААНБ, төмс, хүнсний ногоо тариалдаг 469 өрх, малчин, мал бүхий 506 өрхтөй

Ургамал хамгааллын бодис, хүн, малын эмийн хэрэглээнд зорхистой дадал нэвтрүүлнэ

ХЖДҮХАХМ

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

2.2.2.Атрын IV аяныг хэрэгжүүлж, тариалангийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн хөгжлийг хангаж, бүтээгдэхүүн-ийг экспортлох, боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, таримлын сэлгээ, тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар салбарын бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

1

"Орхон-Зоорь, хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлнэ. 

1000.0

 

Зоорь 96 хүлэмж 64 байна.

Төмс, хүнсний ногоо хадгалах 200 тн-ын багтаамжтай   механикжсан зоорь ашиглалтад  оруулна.  

Засаг даргын орлогч БГТАХМ,

ХЖДҮХАХМ

2

Газар тариаланг эрчимжсэн МАА, ЖДҮ-тэй хослуулан хөгжүүлнэ

-

          ХХААХҮЯ-ны харъяа ХААДС-аас 12 иргэн ПОТОН 504 маркийн тракторыг 2 жилийн хугацаанд эргэн төлөгдөх 50 хувийн хөнгөлөлтөй нөхцөлөөр олгосон.

 

ХАА-н техник үйлчилгээний дундын төв байгуулна.

Засаг даргын орлогч БГТАХМ,

Газрын даамал

3

Төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэний тариалалт, дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж нэмэгдүүлэх,  бүтээгдэхүүн дахин боловсруулах талаар гарсан санал санаачилгыг дэмжинэ.

600.0

 

Газар олголт хийгдсэн.

Хүнсний ногоо, жимс жимсгэний дахин боловсруулах цех ашиглалтад оруулна.

Засаг даргын Орлогч, БГТАХМ

2.2.3.

2.2.3. Мал аж ахуй, туслах аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, махны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

/АХҮЧ-4.1.5/

1

Эрчимжсэн МАА-г дэмжиж, малын ашиг шим, үүлдэр угсааг сайжруулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ

27.0

Мал эмнэлгийн нэгжид 1 хашаатай, ашиглах хугацаа дуусч байгаа

1. Бод, бог малын зөөврийн тарилгын хашаатай болно.

2.Туслах аж ахуйг хөгжүүлэх хөтөлбөр , төслийг хэрэгжүүлнэ.

МААҮТ-ММҮБАХМ

ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

3.1. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОДЛОГО

3.1.1

3.1.1.Хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг, тогтвортой засаглал бүхий цахим технологид суурилсан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд шилжиж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн түншлэлд тулгуурласан төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. /аймгийн Үндсэн чиглэл/

1

Цахим технологид суурилсан төрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлж, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

5.0

ABLE программ ашигладаг

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем “E-Mongolia”-г нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулна.

ЗДТГ-ын дарга

2

Төрийн албан хаагчдыг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран сурч хөгжих орчныг бүрдүүлж, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэн, тогтвор суурьшилтай ажиллуулна.

25.0

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр 2020 онд баталсан

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

 

 

ХЭЗХМ

3.2. ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

3.2.1

3.2.1.Гамшгаас хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлнэ

1

Гамшиг эрсдлийн үед ашиглах ашиглах техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангуулах, хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

110.0

Гараж байхгүй

Гал түймэр унтраа тусгай зориулалтын автомашины дулаан гараж барьж ашиглалтад оруулна.

БОХУБ

2

Сумын аюулгүй байдлын нөөцийг жил бүр бүрдүүлэх, нөхөн хангалт хийх замаар байнгын бэлэн байдалд байлгана.

30.0

1000 боодол өвс, 5 тн хивэг бэлтгэсэн.

Өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөц жил бүр бий болгоно

БГТХМ

3.3. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО.

3.2.2

3.2.2.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана

 /ЗГҮА-4/

1

3.4.1. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ /ЗГҮАХ-4.3, АХҮЧ-5.4.2/

8.0

Сумын ЗДТГ-аас 2020 оны төлөвлөгөөг 3 зорилт, 2 чиглэлээр 54 арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.

ХЭЗХМ

2

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах бодлого баримтлана.

6.0

-

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээг тухай бүр зохион байгуулна.

ЗДТГ-ын дарга

Цагдаагийн хэсэг

ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

4.1. НОГООН ХӨГЖИЛ

4.1.1.

 4.1.1.

 Цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаа, дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулж, хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

1

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч аж ахуй нэгж байгууллагын олборлолтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн ажлыг үе шаттай хийлгэнэ

0.4

Жил бүр уурхайн ажил эхлэхээс өмнө ашигласан газрын координат-ын тэмдэгжүү-лэлт хийж хэвшсэн

Координатын тэмдэгжүүлэлт тухай бүр хийнэ. Хяналт шалгалт удирдамжийн дагуу хийж, орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг батлагдсан хуваарийн дагуу жил бүр хангуулна.

Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын дарга,

БОХУБ

 

4.1.2

 

 

 

 

 

Байгаль орчны хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог хангана. 

/АХҮЧ-6.2.2/

 

1

Шинээр байгаль хамгаалах 1 нөхөрлөлийг байгуулж гэрээгээр ойн сан бүхий талбайг хариуцуулан ажиллана

-

2020 оны байдлаар сумын хэмжээнд 3 ойн нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байна.

Ойн менежментийн 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг жил тус  бүр хангана.

 

БОХУБ

4.2. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

4.2.1

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлнэ. /АХҮЧ 4.1.9/

 

1

“Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө-2030” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ

-

2 иргэнээс газар авах хүсэлт ирсэн.

Аялал жуулчлал, амралт сувиллын газар байгуулах иргэн, ААНБ-д дэмжлэг үзүүлнэ. 

БОХУБ

4.3. НҮҮРСТӨРӨГЧ БАГАТАЙ , БҮТЭЭМЖТЭЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ НОГООН ХӨГЖИЛ

4.3.1

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, хог дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажлыг эхлүүлнэ. /АХҮЧ-6.3.3/

1

“Цэвэр хот” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ

20.0

Энхтал багийн хогийн цэгийн хашаажуулах ажлыг хийсэн.

 

Баян-Өлзийт багийн төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах

БОХУБ, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

ТАВ. БҮС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

5.1. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

5.1.1.

5.1.1. Хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, ажлыг байрыг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн хөгжлийн таатай орчныг бүрдүүлнэ.

1

Хөрөнгө оруулалт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлж, эрх ашгийг хамгаалан дэмжинэ.

 

 

ЗДҮА-ны хөтөлбөрт тусгагдсан.

Суманд цэвэрлэх байгууламж барих ажлын зураг  төсөв мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

3600 000.0

Шороон зам сайжруулах ажил хийгдэж байсан.

Шар дэрс, Тосгон хорооллыг сайжруулсан замыг  хатуу хучилттай болгох ажлын зураг төсөв хийлгэх

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

20.0

Урсгал засвар хийх хөрөнгийн эх үүсвэр тусгагдаагүй

“Орхон хаалга “ төв хүртэлхи хатуу хучилттай 11км замыг засварын ажлыг тухай бүр хийх

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

20.0

Зам засвар сайжруулах ажил хийгдсэн.

Үйлдвэрийн урд талбайг тохижуулах,

Шар дэрс тосгон хорооллын доторхи замын засвар хийх

 

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Энхтал багийн Засаг дарга

 

 

30.5

 

Шинээр хамгаалалтын бүс тогтоогдсон, хашаагүй

Цэвэр усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулна

 

ЗДО, Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

 

 

15.0

Дрон байхгүй

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг камержуулах, дрон худалдан авах

 

Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

ЗУРГАА. ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО

6.1.1

6.1.1Халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. /ЗГҮАХ-1.1.2.2/

1

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд бүрэн хамруулна.

20.0

2020 оны 10 сард  Сургуулийн насны 50  Цэцэрлгийн насны 2-5 настай 200 хүүхдийг томуугийн вакцинд хамруулсан.

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг дархлаажуулалтад тогтмол хамруулна.

.

ЭМТ-ийн дарга, ЕБС-ийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгч, НБМ

6.1.2

6.1.2.Халдварт цар тахлын голомт, бусад тусламж үйлчилгээнд ажиллах эмч, эмнэлгийн ажилтан, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн бэлэн байдлыг хангана.

1

Халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг хангана.

60.0

Багш болон сурагч, сургуулийн ажилтныг тогтмол урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ-нд хамруулсан, мөн вакцинжуу-лалт хийгдсэн.

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд бүрэн хамруулна.   

ЭМТ-ийн дарга, ЕБС-ийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгч, НБМ

                                                 

 


Нийтлэгдсэн: 2021-01-15 10:20:00