ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

            Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны ЭРХЭМ ЗОРИЛГО нь: Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хүсэл зоригийг нь эрхэмлэн дээдэлж, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг эрчимтэй хөгжүүлэхэд төрийн бодлого, үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.

            “Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2009-2021он)”, “Сумын хөгжлийн хөтөлбөр (2016-2025 он)”, “аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр (2017-2020 он)” нь энэхүү хөтөлбөрийн эх сурвалж мөн.

 

Нэг. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО:Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш, шударга, хүртээмжтэй, нээлттэй, ил тод, шуурхай хүргэнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 1.1 Төрийн бодлогын залгамж чанар, тогтвортой байдал, удирдлагын манлайлал сайжруулна.

1

1

            Төрийн бодлогын  залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангана.

             Төрийн алба мэргэшсэн тогтвортой байх нөхцөл бүрдсэн байна.

Төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар

2

2

            Албан хаагчдын “Үр дүнгийн гэрээ”-ний биелэлтээр урамшуулал, хариуцлага тооцно.

            Үр дүнгийн болон Хөдөлмөрийн гэрээг бүтэн жилээр дүгнэж урамшуулал, хариуцлага тооцно.

Төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар

3

3

            Удирдах албан тушаалтны манлайллыг хөгжүүлнэ.

            “Төрийн албаны ёс зүйн манлайлал” сургалтад хамруулна.

Төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар

            Зорилт  1.2 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг дээдэлж, бүх шатны төрийн үйлчилгээг иргэдэд шударга, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй, хөнгөн шуурхай хүргэнэ

4

1

            “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээг батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж,  үйл ажиллагааг байнга сайжруулна.

            3, 6, 9, 11 дугээр саруудад 4 удаа зохион байгуулна

ХЗ, ДАХМ

Нийгмийн ажилтан

            Зорилт 1.3 Төрийн байгууллагуудын материаллаг баазыг бэхжүүлэх замаар төрийн албан хаагчдын ажиллах орчинг сайжруулна.

5

1

            Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангана.  

            Тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлсэн байна.

Төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

6

2

Нутгийн удирдлагын ордон барих ажлыг эхлүүлнэ.

            Мэргэжлийн байгууллагаар зураг төсөв хийлгэсэн байна.

ЗДТГ-ын дарга

7

3

Сумын нэгдсэн архив байгуулах.

 

Архив байгуулна.

 

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

            Зорилт 1.4 Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах, нийгмийн баталгааг хангах замаар төрийн албаны тогтвортой байдлыг хадгална.

8

1

            "Төрийн албан хаагчийн чадавхижуулах сургалт" аймгийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлнэ.

            Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах  сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан  хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

ХЗ, ДАХМ

9

2

            Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

            Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

ХЗ, ДАХМ

            Зорилт 1.6 Төрийн бус байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлнэ.

10

1

            Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа буюу хэрэглэгчийн үнэлгээг мэргэжлийн, хөндлөнгийн төрийн бус байгууллагаар хийлгүүлж, үнэлүүлнэ.

            Өөрийн үнэлгээг 3 удаа, хөндлөнгийн үнэлгээ 1 удаа хийлгэсэн байна.

Нийгмийн ажилтан

 

Хоёр . ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тууштай тэмцэж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх замаар  иргэдийн аюулгүй орчинд тайван амьдрах баталгааг хангана.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 2.1 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, биелэлтэд тавих хяналтыг сайжруулна.

11

1

            Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулна.

            Жилд 2 удаа хяналт хийнэ.

 

ХЗ, ДАХМ

            Зорилт  2.2 “Архигүй Монгол хүн” аймгийн дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

12

1

            “Архигүй Монгол хүн” аймгийн дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн  хэрэгжүүлнэ.

            Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хангагдсан байна.

Цагдаагийн хэсэг, Нийгмийн ажилтан

            Зорилт 2.3 Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж,  гэмт хэргийн гаралтыг бууруулна.

13

1

            Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулна.

            Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг 100% хангана.

Нийгмийн ажилтан

14

2

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  нэгдсэн буюу тусгай арга хэмжээг зохион байгуулна.

            Нэгдсэн буюу тусгай арга хэмжээ 5 удаа зохион байгуулна.

Цагдаагийн хэсэг

Нийгмийн ажилтан

            Зорилт 2.4 Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ.

15

1

            Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулна. .

            Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь хангагдана.

ЗДТГ-ын дарга

 

Гурав. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ

            ЗОРИЛГО: Эдийн засгийн зохистой бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 3.1.1 Бодлгын баримт бичгүүдэд тодотгол хийж шинэчлэнэ.

16

1

Сумын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх.

Сумын ерөнхий төлөвлөгөө шинэчлэгдсэн байна.

Засаг даргын орлогч

            Зорилт 3.1.2 “Орон сууц” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн,  гэр хороололд “Тохилог хороолол” төслийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.  

17

1

            82 айлын амины орон сууцны хотхон байгуулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ

42 айл

Засаг даргын орлогч

18

2

            Гэр хороололд “Тохилог хороолол” төслийг боловсруулж батлуулна.

            Тохилог хороолол төслийг батлуулж, хэрэгжилт 90 хувьд хүрсэн байна.

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

19

3

            “Тохилог хороолол” төслийн хүрээнд  гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг сайжруулна.

            Төвийн хэсгийн гэрэлтүүлгийг сайжруулна.

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

 

 

 

3.2 ДЭД БҮТЭЦ

            ЗОРИЛГО: Сумын хэмжээнд дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлж, хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 3.2.1 Аймгийн хэмжээнд цахилгаан, дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангуулна

20

1

            “Орхон дулаан -2” уурын зуухны өргөтгөл байгуулах ажлыг үе шаттай эхлүүлэх

ТЭЗҮ хийгдсэн байна.

Засаг даргын орлогч

21

1

            Цэвэрлэх байгууламж байгуулах ажлыг үе шаттай эхлүүлэх

            Зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

            Зорилт 3.2.3 Сумдын ундны усны эх үүсвэр, төвлөрсөн усан хангамж, ариутгах татуурга, шугам хоолой, цэвэрлэх байгууламжийг шинэчилж, өргөтгөнө.

22

1

            Орхон Тохижилт ОНААТҮГ-ыг техникээр хангах асуудлыг шийдвэрлэнэ

Хог тээврийн авто машин 1 худалдан авна

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

            Зорилт 3.2.7 Сумын хатуу хучилттай замыг засварлаж сайжруулна.

23

1

            11 км замын засвар, арчлалт хамгаалалт хийнэ.

Урсгал засвар хийгдэнэ

Засаг даргын орлогч ОНӨААТҮГ-ын дарга

24

2

Авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээг нэмэгдүүлнэ.

Урсгал засвар хийгдэнэ

ОНӨААТҮГ-ын дарга

 

Дөрөв. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО:Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр аймгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг экологийн чанартай бүтээгдэхүүнээр хангана.

 

4.1.МАЛ АЖ АХУЙ

            ЗОРИЛГО:4.1.“Орхон-Эрүүл монгол мал” төслийн хүрээнд мал аж ахуйг газар тариалантай зөв хослуулан хөгжүүлснээр бэлчээрийн даацад тохирсон суурин, хагас суурин хэлбэрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн загварт үе шаттайгаар шилжүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 4.1.1 Тахиа, гахай, зөгийн аж ахуйн зэрэг аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

25

1

            Тахиа, гахай, зөгийн аж ахуйн зэрэг аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангуулна.

            Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 100 хувь хэрэгжсэн байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

26

2

            Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоодын үйл ажиллагааг өргөтгөхөд дэмжлэг үзүүлнэ.

            3 аж ахуйн нэгж, байгууллага, хоршоонд дэмжлэг үзүүлсэн байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.1.2 Сумын хэмжээнд” Орхон-эрчимжсэн мал аж ахуй” төслийн хүрээнд бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, фермерийн аж ахуйг зохистойгоор хослуулан хөгжүүлнэ.

27

1

          Эрчимжсэн  МАА-н үйлдвэрлэлийн оновчтой хэлбэр, малын төрөл, тоо  хэмжээний  зохистой бүтэц бүхий аж  ахуй бий  болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

            10 малчинд дэмжлэг үзүүлнэ.

БХЖДҮГТХМ

МААҮТҮБХМ

Багийн Засаг дарга

28

2

            Үхэр, бог малыг ээмэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

            2.5 мян.толгой төл ээмэгжүүлсэн байна.

МААҮТҮБХМ

Багийн Засаг дарга

29

3

            Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.

Дархан суманд үзэсгэлэн худалдаанд оролцоно

МААҮТҮБХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.1.3  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний чадавхи, хүртээмжийг сайжруулна.

30

1

            Мал сүргийн 60-аас доошгүй хувийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

            28.0 мянган толгой мал урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулна.

МЭМХАБХМ

Багийн Засаг дарга

 

4.2 ГАЗАР ТАРИАЛАН

ЗОРИЛГО:  4.2. “Орхон- газар шим” төслийн хүрээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 4.2.1 Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, газар тариалангийн техник, технологийн шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

31

1

            Хүнсний ногооны таримлын нэр төрөл сортыг олшруулахад чиглэсэн арга хэмжээг  хэрэгжүүлнэ.

            23 нэр төрлийн хүнсний ногоо тариална.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

32

2

            Өрхийн тариалангийн гар ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор бага, дунд оврын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ.

            ХХААЯ-ны тариалан эрхлэгчдийг дэмжих сантай хамтарч ажиллана.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

33

3

            Экспортод чиглэсэн таримал ургамал тариалах ажлыг дэмжинэ.

            Сонирхогч иргэдэд мэдээлэл түгээж, Экспортод чиглэсэн таримал ургамал тариалах ажлыг эхлүүлсэн байна.

БХЖДҮГТХМ

Газрын даамал

Зорилт 4.2.2 Үрийн сорт, чанарыг сайжруулах зорилгоор “Дархан үр” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

34

1

            “Дархан үр” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

            Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.2.3 Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор “Бордоо” төслийг хэрэгжүүлнэ.

35

1

            “Бордоо” төслийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

            Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувь хангана.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.2.4 Аймгийн хүн амын үр тариа, төмс, хүнсний ногооны хэрэглээг бүрэн хангаж, газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

36

1

            Зоорь, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

            5 иргэнд дэмжлэг үзүүлнэ.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

Зорилт 4.2.6 Өрхийн тариаланг хөгжүүлэх зорилгоор “Ногоон хувьсгал” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

37

1

            Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний өрхийн тариаланг өргөжүүлэн хөгжүүлж, “Ногоон хувьсгал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

            Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хангагдсан байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

38

2

             Жимс, жимсгэний  тариалалт болон нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

            50 га-д хүрсэн байна.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

 

4.3 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

            ЗОРИЛГО 4.3. Сумын хүн амын хүнсний хэрэгцээг экологийн чанартай бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 4.3.1 “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал” аймгийн дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

39

1

            “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” аймгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

            Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 50 хувьд хүрсэн байна.

МЭМХАБХМ

40

2

            Хүнсний аюулгүй байдлын мэдээллийн цахим санг бий болгоно.

            Мэдээллийн санд баяжуулалт хийгдсэн байна.

МЭМХАБХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 4.3.2 Хүнсний ногоог дахин боловсруулах “Орхон кластер” төслийг хэрэгжүүлж, орон нутагт жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлнэ. 

41

1

            “Орхон кластер” төслийг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

             Бүтээгдэхүүний чанар сайжирч, нэр төрөл нэмэгдэнэ

Засаг даргын орлогч БХЖДҮГТХМ

            Зорилт 4.3.3 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг   зах зээлд гаргахыг бодлогоор дэмжинэ.

42

1

            Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг  хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих

            3 үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зээлийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлнэ.

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

43

2

            “Орхон-ногоо” логистикийн сүлжээ байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

            Сүлжээ байгуулах судалгааг сумын иргэдийн дунд хийнэ.

Засаг даргын орлогч БХЖДҮГТХМ

 

Тав. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО: Байгалийн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажлыг   сайжруулж, байгаль орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 5.1.1 Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ойн хомсдол, доройтлыг зогсоох, ойг нөхөн сэргээх ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх зүй зохистой тогтвортой ашиглахад чиглэсэн ойн тогтвортой цогц менежментийг бий болгоно.

44

1

            27 га талбайд ойжуулалт хийнэ.

 

            8 га талбайд шинээр ойжуулалт хийнэ.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

45

2

            Ойн сэргээн ургуулалтыг 20 га-д хийнэ

            5 га талбайд сэргээн ургуулалтыг хийж хамгаална.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

46

3

            Ойн менежментийн 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулна.

            Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь нь хэрэгжсэн байна.

 

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

47

4

            Хамгаалалтын зурвас 20 га-д байгуулна.

 

            5 га хамгаалалтын зурвас байгуулна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

48

   5

3 га газарт ногоон байгууламж байгуулна

1 га шинээр ногоон байгууламж байгуулж ургуулсан байна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

49

   6

Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

Зураг, төсвийг батлуулан хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

            Зорилт 5.1.2 Усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаах, боломжит нөөцийг зүй зохистой, үр ашигтай ашиглах, газар зохион байгуулалт, экосистем, унаган байгалийн тогтвортой байдлыг хангах

50

1

            Усны эх үүсвэрийг бохирдох, хомсдохоос урьдчилан сэргийлэх, гол горхи, булаг шандын эхийг хамгаална.

            1 булаг шандыг хамгаалалтад авна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

51

 2

            “Ус” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжилтийг хангуулна.

            Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хангасан байна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

            Зорилт 5.1.3 Агаар орчны чанарын төлөв байдлын мэдээллийг шуурхай хүргэж, агаарын чанар, бохирдлын хэмжээнд тогтмол тавих хяналтыг сайжруулна.

52

1

            Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн ажлыг жил бүр зохион байгуулна.

            Тооллогын дүнд шинжилгээ хийж агаарын бохирдол бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

            Зорилт 5.1.4 Бэлчээрийн төлөв байдал, цөлжилтийн судалгаа хийж, зайлшгүй шаардлагатай үед цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулна.

53

1

            Сумын бэлчээрийн төлөв байдал, цөлжилтийн судалгаа хийнэ.

            Судалгааны үр дүнд  мэдээллийн сан шинэчлэгдсэн байна.

БОХУБ

Газрын даамал

Байгаль хамгаалагч

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

54

2

            Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ.

 

            Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хангагдсан байна.

 

БОХУБ

Газрын даамал

Багийн Засаг дарга

Байгаль хамгаалагч

БХЖДҮГТХМ

            Зорилт 5.1.5 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолтод хяналт тавьж, ашиглаж байгаа болон орхигдсон талбайн нөхөн сэргээлтийг үе шаттайгаар хийлгэнэ.

55

1

            Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч аж ахуй нэгж байгууллагын олборлолтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн ажлыг үе шаттай хийлгэнэ.

            Координатын тэмдэгжүүлэлт хийнэ. Хяналт шалгалтын жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 100% хангагдана. Татварын орлого биелэгдсэн байна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

            Зорилт 5.1.7 Хүүхэд, залуучуудад экологийн боловсрол олгох зорилгоор “Өсвөрийн байгаль хамгаалагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

56

1

            “Өсвөрийн байгаль хамгаалагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

            Тухайн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 100% хангагдана. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 60%-д хүрсэн байна..

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

            Зорилт 5.1.8 Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр батлагдсан төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангуулна.

57

1

            Байгаль орчныг хамгаалах төсөл, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангуулна.

            Байгаль орчин хамгаалах төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100% хангагдсан байна.

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

Багийн Засаг дарга

 

 

5.2. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

ЗОРИЛГО: Аялал жуулчлалыг шинээр хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 5.2.1 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дэмжиж ажиллана.

58

1

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд амралт жуулчны бааз байгуулах төслийг дэмжинэ.  

            Хүсэлт гаргасан иргэн, ААНБ-д дэмжлэг үзүүлнэ

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

 

 

Зургаа. НИЙГМИЙН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО: Нийгмийн салбарын бодлого, менежмент, чанарыг сайжруулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

6.1 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТ

            ЗОРИЛГО:Орхон боловсрол” төслийн хүрээнд боловсролын үйлчилгээг төрийн бодлогод нийцүүлэн иргэдэд тэгш, хүртээмжтэй хүргэж, соёл урлаг, спортыг дэмжин хөгжүүлнэ.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

Зорилт 6.1.1 Сургууль цэцэрлэгийн менежмент, сургалтын чанарыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

59

1

            100 хүүхдийн дотуур байр барьж эхлүүлэх

            Дотуур байрны инженерийн холболтын зураг төсөв хийлгэсэн байна.

Сургуулийн захирал

60

2

            Элсэлтийн ерөнхий шалгалт болон анги дэвших, төгсөх шалгалтын амжилт, чанарыг сайжруулна.

             Шалгалтын амжилт чанарыг өмнөх оноос 1.2%-иар ахиулж, ХОД-495 д хүргэнэ

Сургуулийн захирал

Зорилт 6.1.2 Сургууль, цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлж, хүүхдийн сурах ая тухтай орчныг бүрдүүлнэ.

61

1

            Шар дэрсний гэр цэцэрлэгийг өргөтгөж 50 хүүхдийн цэцэрлэг болгоно.

            Зураг, төсөв батлуулж хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

62

2

            Сургууль, цэцэрлэгийн гал тогооны  тоног төхөөрмжийг шинэчлэх ажлыг үе шаттай хийнэ.

            100 л-ийн ус буцалгагч 3 шинэчлэнэ.

Сургуулийн захирал Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Зорилт 6.1.3 Бүх нийтийн боловсролыг дээшлүүлж, насан туршийн боловсролын тогтолцоог бий болгоно.

63

1

            Насан туршийн боловсролын сургалтын чанар, үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

            250 иргэн хамрагдсан байна.

Сургуулийн захирал

            Зорилт 6.1.4 “Ном”, ”Авьяас” аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

64

1

            “Ном”, ”Авьяас” аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийн  хүрээнд хичээлээс гадуурх дугуйлан секцийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлнэ

            10 төрлийн секц, дугуйланд 240 хүүхэд хамруулна

Сургуулийн захирал Цэцэрлэгийн эрхлэгч

            Зорилт 6.1.5  “Багшийн хөгжил” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

65

1

            “Багшийн хөгжил” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

            Дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хангагдсан байна.

Сургуулийн захирал Цэцэрлэгийн эрхлэгч

            Зорилт 6.1.6  “Орхоны соёл” төслийн хүрээнд  соёлын төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлж, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

66

1

            Цахим номын сан байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

155 ширхэг ном цахим санд шивэгдсэн байна.

Соёлын төвийн эрхлэгч

67

2

            Номын сангийн номын фондыг баяжуулна.

6 төрлийн 10 ширхэг ном худалдан авна.

Соёлын төвийн эрхлэгч

68

3

            Урлаг заалны үзэгчдийн сандал шинэчлэнэ

Урсгал засвар хийгдэнэ

Соёлын төвийн эрхлэгч

69

4

            “Орхон-Биеийн тамир” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 75% хүргэнэ.

Засаг даргын орлогч Соёлын төвийн эрхлэгч

 

6.2 ЭРҮҮЛ МЭНД

ЗОРИЛГО: Орхон-Эрүүл мэнд төслийн хүрээнд сумын эрүүл мэндийн төвийн менежмент, тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 6.2.1 Иргэдийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан тусламж үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж, урьдчилан сэргийлэх болон оношилгоо, эмчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна.

70

1

ЭМТ-ийг орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж, эд хогшлоор  үе шаттай хангана. 

ЭХО аппарат шинэчлэнэ

ЭМТ-ийн дарга

            Зорилт  6.2.2 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд гарч буй хүлээгдлийг үе шаттайгаар бууруулна.

71

1

            Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд чирэгдэл хүлээгдэлгүй авах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор “Шилэн эмнэлэг” төслийг хэрэгжүүлнэ.

            НЭМТ-ийн үйлчилгээг шилэн болгосон байна.

ЭМТ-ийн дарга

            Зорилт  6.2.3 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын материаллаг бааз, хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлж, үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх таатай орчныг бүрдүүлнэ

72

1

            Эрүүл мэндийн төвийн  барилга, байгууламжийн  өргөтгөл, засвар  үйлчилгээг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

Урсгал засвар хийгдэнэ.

 

ЭМТ-ийн дарга

73

2

            “Чадварлаг Эмч, мэргэжилтэн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

            2 их эмч мэргэшүүлэх сургалтад хамруулна.

ЭМТ-ийн дарга

            Зорилт 6.2.4.Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг сайжруулж эмнэлгийн дунд мэргэжлийн ажиллагсдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллана.

74

1

            Гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

18 төрлөөр 70 сувилгаа хийнэ

ЭМТ-ийн дарга

           

 

6.3 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

ЗОРИЛГО: Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулна.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

Зорилт 6.3.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, байнгын ажлын байранд зуучлах замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулна.

75

1

            Сангуудын болон ААНБ-ын өөрийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ ажлын байрыг  бий болгоно.

            55 ажлын байр бий болсон байна

Нийгмийн ажилтан ХЭХАХМ

76

2

            Ажилгүй, мэргэжилгүй иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгоно.

60 иргэн хамруулна.

Нийгмийн ажилтан ХЭХАХМ

77

3

            Ажилгүй, мэргэжилгүй иргэдийг байнгын ажлын байранд зуучилна.

70 иргэн зуучилна.

Нийгмийн ажилтан ХЭХАХМ

            Зорилт 6.3.2. 45-аас дээш насны иргэдэд зориулсан ажлын байр бий болгох зорилгоор “Ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

78

1

            “Ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөр”  хэрэгжүүлнэ. 

20 ахмадыг хөтөлбөрт хамруулна.

Нийгмийн ажилтан ХЭХАХМ

Багийн Засаг дарга

79

2

            45-аас дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

            5 иргэний хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна

Нийгмийн ажилтан ХЭХАХМ

Багийн Засаг дарга

Зорилт 6.3.3. Иргэдэд хөдөлмөр, хөрөнгөөрөө хоршин ажиллах замаар орлогоо нэмэгдүүлэх боломж нөхцлийг бүрдүүлнэ.

80

1

            Хувиараа болон бусадтай хамтран аж ахуй бичил бизнес эрхлэгч, малчин,  нөхөрлөл хоршооны үйл ажиллагааг дэмжинэ.

            70 иргэнд дэмжлэг үзүүлнэ.

 

 

БХЖДҮГТХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 6.3.4. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгааллын талаарх төрийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулна.

81

1

            Гэр бүл, хүүхэд залуучуудад чиглэсэн хөгжил хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

            Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангана.

ХАХМ

82

2

            Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар гэр бүл, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн төлөвлөгөө гарган ажиллана.

            Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангана.

Нийгмийн ажилтан ХАХМ

Багийн Засаг дарга

83

3

            Хүүхэд хамгааллын талаар хүүхэд, эцэг эхийн дунд мэдээлэл түгээх, сургалт сурталчилгааг зохион явуулна.

            600 хүүхэд, 700 эцэг эхэд сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл түгээнэ.

ХАХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 6.3.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулж, тэдэнд ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ.

84

1

            Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг аж ахуй эрхлэх болон мэргэжил олгох сургалтанд хамруулах төсөл хөтөлбөрийг дэмжинэ.

10 иргэн, төсөл хөтөлбөрт 2

 

 

Нийгмийн ажилтан ХЭХАХМ

Багийн Засаг дарга

            Зорилт 6.3.7. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, эрсдлийг бууруулна.   

85

1

            ААНБ-ыг нийгмийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

3 удаа нэгдсэн сургалт, сурталчилгааны арга хэмжээ зохион байгуулна.

НД-ын байцаагч

86

2

            Сайн дурын даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлнэ.

25 иргэнийг шинээр сайн дурын даатгалд хамруулна.

НД-ын байцаагч

87

3

            Малчдыг эрүүл мэндийн  даатгалд хамруулна.

10 иргэнийг шинээр сайн дурын даатгалд хамруулна.

НД-ын байцаагч

            Зорилт 6.3.8. Нийгмийн халамжийн зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөр, төслийг  хэрэгжүүлнэ.

88

1

            Зорилтот бүлгийн  иргэдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулна.

            24 өрхийг хамруулна.

 

ХЭХАХМ

 

Долоо. САНХҮҮ, ТӨСВИЙН БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО: Төсвийн ил тод байдлыг хангаж, тогтвортой бие даасан байдлыг бэхжүүлэн орон нутгийн эдийн засгийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлогыг баримталж ажиллана.

Д\д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт  7.1. Татвар төлөгчдөд төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлж, төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг холбогдох хууль эрхзүйн хүрээнд ханган ажиллана.

89

1

            Татвар төлөгчдөд татварын бүрдүүлэлт, түүний зарцуулалтын талаар “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллана.

            Сумын хэмжээнд өдөрлөгийн арга хэмжээг 1 удаа зохион байгуулсан байна.

ТУБайцаагч

90

2

            Орон нутгийн төсвийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын төсвийн төлөвлөлтийг цахим системээр боловсруулах, түүгээр дамжуулан хянуулж, батлуулна.

Хэрэгжилтийг 100% хангана

Санхүүгийн албаны дарга

 

Найм. ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

            ЗОРИЛГО: Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийн бууруулах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулна.

Д/д

Заалт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах албан тушаалтан

            Зорилт 8.1 Гамшгаас хамгаалах материаллаг баазыг нэмэгдүүлэн,  гамшигтай тэмцэх бэлтгэл, бэлэн байдлын чадавхийг сайжруулна .

91

1

            Ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж түймэр унтраах багаж хэрэгслээр хангана.

            Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь хэрэгжсэн байна. 

БОХУБ

Зорилт 8.2 Цэргийн алба хаах зөвшөөрөгдсөн хэлбэрүүдийг зохистой хэрэгжүүлж, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийг хангуулна.

92

1

Цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг хугацаанд нь зохион байгуулна.

ЗХЖШ-аас өгсөн төлөвлөгөөт даалгавар биелэгдэнэ

Багийн Засаг дарга

93

2

Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах ажлыг зохион байгуулна.

2 албан хаагчийг шинээр элсүүлнэ.

Багийн Засаг дарга

94

3

Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Эрүүлжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100% хангагдана

Багийн Засаг дарга

            Орхон сумын Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс 2020 онд нийтдээ 53 зорилт 94 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө.

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

     ЗДТГ-ын ДАРГА                             С.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ

 

ТАНИЛЦСАН:

ЗАСАГ ДАРГА                               Б.АЛТАНСАРНАЙ

 

 

 


Нийтлэгдсэн: 2020-01-18 11:50:53