СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                                                                                                                                            БАТЛАВ.


ЗАСАГ ДАРГА                      Б.АЛТАНСАРНАЙ

 

СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

     НЭГ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ

ХОЁР. СОЁЛ, СПОРТЫГ ДЭМЖИХ ЖИЛ

2019.12.18                                                                                                                                                                                                                Орхон


А/Х

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Нэг. Төрийн удирдлагын бодлогын хүрээнд:

ЗОРИЛТ : Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлага хүсэл зорилгыг эрхэмлэн дээдэлж сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэхэд төрийн бодлого үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.

1

1

Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг ЧУТ ISO 9001:2010 стандартаас Чанарын менежмент тогтолцоо ISO 9001:2015  стандартад шилжүүлж  гэрчилгээжүүлнэ.

Жилийн турш

ЗДТГ-ын дарга

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

2

2

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналтыг сайжруулах

Улирал дутам

Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч

3

3

Нутгийн удирдлагын төвийн өргөтгөлийн ажлыг эхлүүлнэ

2 дугаар улирлаас хойш

ЗДТГ-ын дарга

4

4

Төрийн албан хаагчдын ур чадвар, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлнэ.

Улирал дутам

Төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

Хоёр. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд:

ЗОРИЛТ: Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын оновчтой бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ.

5

1

Сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл барилга барина

 

 

2 дугаар улирлаас хойш

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

6

2

82 айлын хувийн орон сууцны эхний үе  шатны  22 айлын инженерийн шугам сүлжээг төвлөрсөн шугамд холбоно.

ОНӨААТҮГ-ын дарга

7

3

Төв зам дагуух гэрэлтүүлэг сайжруулна.

8

4

Орхон тохижилт ОНӨААТҮГ-т хог тээврийн 1 автомашин  худалдан авна.

Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч

9

5

Төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулна.

ОНӨААТҮГ-ын дарга

10

6

Цэвэр усны эх үүсвэрийн цооногийг төвлөрсөн усан сантай холбоно.

11

7

Соёлын төвийн спорт заалны урсгал засвар хийнэ.

Соёлын төвийн эрхлэгч

12

8

Соёлын төвийн урлаг заалны үзэгчдийн сандлыг шинэчлэнэ.

Гурав. Нийгмийн бодлогын хүрээнд

ЗОРИЛТ: Хүн амын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, соёл спортын арга хэмжээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, хүний хөгжлийг дэмжинэ.

3.1 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чиглэлээр:

13

1

Шилэн эмнэлэг төслийн хүрээнд хөтөч үйлчилгээ нэвтрүүлнэ.     

3 дугаар сараас эхлэх

 

 

 

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

14

2

Эрүүл мэндийн төвд мобайл технологи нэвтрүүлнэ.

Жилийн турш

15

3

Чадварлаг эмч мэргэжилтэн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

16

4

Энхтал багийн эмчийг Бүрэнтолгой хэсгийн багийн байранд суурин ажиллах өрөө тохижуулна.

3 дугаар сараас эхлэх

17

5

Хүн амын дунд халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг аяныг төрөлжүүлэн зохион байгуулж үзлэг оношилгоонд хамруулна.

Сар бүр

18

6

Чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулна

10 дугаар сараас эхлэх

3.2 Соёл, спортын чиглэлээр:

19

1

Мөсөн гулгуурын  талбай байгуулна.

1, 11, 12 сард

 

 

Соёлын төвийн эрхлэгч

20

2

 Спорт явган аялал  зохион байгуулна.

4, 5, 9 дүгээр сард

21

3

Түүх, соёлын дурсгалт газраар аялал зохион байгуулна.

5, 8, 9 дүгээр сард

22

4

Софт волейбол, гранд гольфийн секц хичээллүүлнэ.

3, 4, 10,11,12 дугаар сард

23

5

Үндэсний хөгжмийн хамтлаг байгуулна.

24

6

Бүжгийн клуб байгуулж хичээллүүлнэ

25

7

Угийн бичиг хөтлөх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 50 өрхийг угийн бичиг хөтлөх арга зүйд сургаж мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.

Жилийн турш

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                             С.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ


Нийтлэгдсэн: 2020-01-18 11:53:17