Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 07 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 07 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 15 өргөдөл хүлээн авч, 11 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 4 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 19-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 33 иргэнд үйлчиллээ. Орон нутгийн татварын орлого 7 дугаар сард 6.3 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгөөс тайлант хугацаанд 0.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Өссөн дүнгээр 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн гүйцэтгэлээр эхний 7 сарын татварын орлого 35.2 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгө... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 63 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 6 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 11 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 3 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 3 албан бичиг судлагдаж байна. Мөн 8 өргөдөл х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 196 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 4 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 27 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 6 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 4 албан бичиг судлагдаж байна. Мөн 1 өргөдөл ... [ Дэлгэрэнгүй...]
2019 оны эхний хагас жилийн өргөдөл шийдвэрлэлтийн мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
6 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан 2019.06.21 Орхон Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 06 дугаар сард иргэдэд төрий... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 196 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 4 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 27 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 6 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 4 албан бичиг судлагдаж байна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Сумын ЗДТГ-аас нийт давхардсан тоогоор 113 иргэнд үйлчиллээ. Үүнд: Нотариатын үйлчилгээг 6 иргэн, тайлант хугацаанд аймгийн хэлтэс агентлаг, сумын ИТХ-ын ажлын албанаас ЗДТГ-т 17 албан бичиг хүлээн авч, үүнээс 8 хугацаатай албан бичгийг хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлэн, 4 албан бичиг судлагдаж байна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
 < 1 2 3